Olet tässä

Hallitus

Hallitus vastaa Nokian toiminnasta Suomen osakeyhtiölain, Nokian yhtiöjärjestyksen ja hallituksen määrittelemien hallinnollisten ohjeiden, kuten Corporate Governance -ohjeen ja siihen liittyvien hallituksen valiokuntien työjärjestysten mukaisesti.

Hallituksen jäsenet

Lue lisää Nokian hallituksen jäsenistä, heidän osaamisestaan ja taustoistaan.

Tutustu hallitukseemme 

Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa Nokian osakkeenomistajia ja on vastuussa toimistaan heille. Hallituksen vastuu ja tehtävät ovat aktiivisia, eivät passiivisia ja ne sisältävät velvollisuuden arvioida säännöllisesti Nokian strategiaa ja hallintojärjestelmiä sekä johdon tehokkuutta niiden toimeenpanossa. Hallituksen jäsenten velvollisuutena on toimia huolellisesti ja vilpittömässä mielessä ja tehdä liiketoimintaan liittyvät päätökset riittävien tietojen pohjalta tavalla, jonka he uskovat olevan Nokian ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Tätä velvollisuutta täyttäessään hallituksen jäsenten tulee hankkia kaikki merkityksellinen, kohtuudella saatavissa oleva tieto. Hallitus ja kukin sen valiokunnista voi palkata ajoittain riippumattomia oikeudellisia, taloudellisia tai muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.Lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu seurata Nokian ylimmän johdon rakennetta ja kokoonpanoa sekä valvoa toiminnan lainmukaisuutta ja Nokian toimintoihin liittyvien riskien hallintaa. Tässä tarkoituksessa hallitus voi asettaa pääoman käytölle, sijoituksille, liiketoiminnan luovutuksille sekä muille taloudellisille sitoumuksille vuosittaisia reunaehtoja ja/tai yksittäisiä rajoja, joita ei saa ylittää ilman hallituksen erillistä hyväksyntää.

Riskienhallinnassa hallituksen tehtäviin kuuluu riskien analysointi ja arviointi taloudellisten ja strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien katsausten, selvitysten ja päätösehdotusten yhteydessä. Riskienhallintamenettelyt ja -käytännöt ovat erottamaton osa hallituksen toimintaa.Hallitus on vastuussa toimitusjohtajan, rahoitus- ja talousjohtajan, sekä muiden johtokunnan jäsenten nimittämisestä ja tehtävistä vapauttamisesta. Nokian hallitus nimitti Rajeev Surin toimitusjohtajaksi 1.5.2014 alkaen. Toimitusjohtaja toimii myös johtokunnan puheenjohtajana.

Hallitus hyväksyy ja hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat toimitusjohtajalle maksettavat palkat ja palkkiot sekä hänen toimisuhteensa ehdot henkilöstöpoliittisen valiokunnan suosituksesta. Muiden johtokunnan jäsenten palkat ja palkkiot sekä työsuhteiden ehdot hyväksyy henkilöstöpoliittinen valiokunta toimitusjohtajan suosituksesta.

Hallituksella on kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, henkilöstöpoliittinen valiokunta ja nimitysvaliokunta, jotka avustavat hallitusta sen tehtävissä valiokuntien työjärjestysten mukaisesti. Hallitus voi myös asettaa tilapäisiä valiokuntia hallituksen hyväksyttäväksi tulevien asioiden yksityiskohtaista analysointia ja käsittelyä varten.

Hallitus ja kukin sen valiokunnista arvioi vuosittain toimintaansa Nokian Corporate Governance -ohjeen mukaisesti. Vuonna 2014 hallituksen arviointiprosessi koostui itsearvioinneista, vertaisarvioinneista ja haastatteluista. Osana arviointiprosessia pyydettiin palautetta myös valikoiduilta johdon jäseniltä. Arvioinnin tuloksista keskusteltiin hallituksessa.

Hallituksen valinta ja kokoonpano

Nokian hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään seitsemän ja enintään 12 jäsentä. Nokian hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous, joka kokoontuu vuosittain viimeistään 30.6., yhden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää siten sen varsinaisesta yhtiökokouksen, jossa hänet on valittu tehtävään, päättymisestä seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

17.6.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat yhdeksän jäsentä: Vivek Badrinath, Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Jouko Karvinen, Mårten Mickos, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa, Kari Stadigh ja Dennis Strigl.

Nokian hallitusta johtavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan nimitysvaliokunnan suosituksesta. Hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat nämä valinnat. 17.6.2014 riippumattomat hallituksen jäsenet valitsivat Risto Siilasmaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jouko Karvisen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu tiettyjä Suomen laissa ja Nokian Corporate Governance -ohjeessa määriteltyjä velvollisuuksia. Hallituksen varapuheenjohtaja on vastuussa puheenjohtajan velvollisuuksien hoitamisesta, mikäli puheenjohtaja on itse estynyt hoitamasta velvollisuuksiaan.

Nokialla ei ole toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan roolien yhdistämistä tai erottamista koskevaa ohjesääntöä, vaan hallituksen rakenne on riippuvainen yhtiön tarpeista, arvonmuodostuksesta osakkeenomistajille sekä muista tekijöistä noudattaen parhaimpia hallinnointikäytäntöjä. Vuonna 2014 (30.4.2014 asti) Timo Ihamuotila toimi samanaikaisesti väliaikaisena toimitusjohtajana ja talous- ja rahoitusjohtajana ja Risto Siilasmaa väliaikaisena pääjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Rajeev Suri nimitettiin toimitusjohtajaksi 1.5.2014 alkaen, ja Risto Siilasmaa jatkoi hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen nykyiset jäsenet eivät kuulu yhtiön toimivaan johtoon. Hallitus on todennut, että vuoden 2014 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaneella toimikaudella seitsemän yhtiön yhdeksästä toimivaan johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä on riippumattomia sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin että New Yorkin pörssin sääntöjen mukaan arvioituna. Mårten Mickosin ei katsottu olevan riippumaton Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin eikä New Yorkin pörssin sääntöjen mukaan arvioituna johtuen hänen toimitusjohtajan asemastaan Eucalyptus Systems, Inc:ssä, jolla oli liikesuhde Nokian kanssa. Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaan ei todettu olevan riippumaton Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan arvioituna, koska hän toimi Nokian väliaikaisena pääjohtajana 3.9.2013–30.4.2014. New Yorkin pörssin sääntöjen mukaan arvioituna Siilasmaa on ollut riippumaton sen jälkeen, kun hänen tehtävänsä väliaikaisena pääjohtajana päättyi. Vuoden 2015 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle kaikki hallituksen jäsenehdokkaat on todettu riippumattomiksi sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin että New Yorkin pörssin sääntöjen mukaan arvioituna. Kuten on tapana, mahdolliset riippumattomuusarviointiin vaikuttavat muutokset arvioidaan uudelleen varsinaisena yhtiökokouspäivänä.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui 17 kertaa vuonna 2014, pois lukien valiokuntien kokoukset. kokouksista noin puolet oli säännöllisiä kokouksia, joissa jäsenet olivat henkilökohtaisesti paikalla, ja loput järjestettiin videokonferenssina, puhelimitse tai muilla keinoin. Lisäksi yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomat hallituksen jäsenet kokoontuivat vuonna 2014 ilman johtoa säännöllisesti pidettyjen hallitusten kokousten yhteydessä. Lisäksi riippumattomat hallituksen jäsenet kokoontuivat kerran vuonna 2014.Alla olevassa taulukossa on kuvattu hallituksen jäsenten läsnäoloprosentti vuonna 2014 hallituksen ja valiokuntien kokouksissa lukuun ottamatta niitä kokouksia, jotka järjestettiin ainoastaan yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomien tai ainoastaan hallituksen riippumattomien jäsenten kesken:

 

Hallituksen kokoukset

Tarkastusvaliokunnan kokoukset

Henkilöstöpoliittisen valiokunnan kokoukset

Nimitysvaliokunnan kokoukset

Vivek Badrinath (17.6.2014 alkaen) 100 % 100 % - -

Bruce Brown

100 %

-

100 %

100 %

Elizabeth Doherty 100 % 90 % - -

Henning Kagermann (17.6.2014 saakka)

86 %

-

100 %

100 %

Jouko Karvinen

100 %

100 %

-

100 % 

Helge Lund (17.6.2014 saakka)

57 %

-

75 %

75 %

Mårten Mickos 

100 %

-

-

-

Elizabeth Nelson 

94 %

100 %

-

-

Risto Siilasmaa

100 %

-

-

-

Kari Stadigh

100 %

-

86 %

100 %

Dennis Strigl (17.6.2014 alkaen) 90 % - 100 % -

Lisäksi useat hallituksen jäsenet ottivat osaa äänioikeudettomina osallistujina sellaisten valiokuntien kokouksiin, joiden jäseniä he eivät olleet.

Hallituksen käytännön mukaan yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomat hallituksen jäsenet kokoontuvat jokaisen säännöllisesti pidetyn hallituksen kokouksen yhteydessä. Näiden kokousten puheenjohtajana toimii yhtiön toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen puheenjohtaja tai, hänen poissa ollessaan, hallituksen varapuheenjohtaja. Lisäksi riippumattomat hallituksen jäsenet kokoontuvat keskenään vähintään kerran vuodessa.  

Kaikki hallituksen jäsenet, jotka olivat hallituksen jäseniä varsinaisen yhtiökokouksen 2014 päättymiseen saakka, lukuun ottamatta Bruce Brownia, olivat läsnä Nokian 17.6.2014 järjestetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa suositellaan, että hallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä ovat läsnä yhtiökokouksessa, jotta osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuttaan esittää kysymyksiä yhtiön hallitukselle ja johdolle.