Olet tässä

Hallitus

Hallitus vastaa Nokian toiminnasta Suomen osakeyhtiölain, Nokian yhtiöjärjestyksen ja hallituksen määrittelemien hallinnollisten ohjeiden, kuten Corporate Governance -ohjeen ja siihen liittyvien hallituksen valiokuntien työjärjestysten mukaisesti.

Hallituksen jäsenet

Lue lisää Nokian hallituksen jäsenistä, heidän osaamisestaan ja taustoistaan.

Tutustu hallitukseemme 

Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa yhtiön osakkeenomistajia ja on vastuussa toimistaan heille. Hallituksen vastuu ja tehtävät ovat aktiivisia, ja ne sisältävät velvollisuuden säännöllisesti arvioida yhtiön strategiaa, hallintojärjestelmiä sekä johdon tehokkuutta niiden toimeenpanossa. Hallituksen jäsenten velvollisuutena on toimia huolellisesti ja vilpittömässä mielessä ja tehdä liiketoimintaan liittyvät päätökset riittävien tietojen pohjalta tavalla, jonka he vilpittömästi uskovat olevan yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Tätä velvollisuutta täyttäessään hallituksen jäsenten tulee hankkia kaikki merkityksellinen, kohtuudella saatavilla oleva tieto. Hallitus ja kukin sen valiokunnista voi palkata riippumattomia oikeudellisia, taloudellisia tai muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu seurata yhtiön ylimmän johdon rakennetta ja kokoonpanoa sekä valvoa toiminnan lainmukaisuutta ja yhtiön toimintoihin liittyvien riskien hallintaa. Tässä tarkoituksessa hallitus voi asettaa pääoman käytölle, sijoituksille, liiketoiminnan luovutuksille sekä muille taloudellisille sitoumuksille vuosittaisia reunaehtoja ja/tai yksittäisiä rajoja, joita ei saa ylittää ilman hallituksen hyväksyntää.

Riskienhallinnassa hallituksen tehtäviin kuuluu riskien analysointi ja arviointi taloudellisten tai liiketoiminnan katsausten, selvitysten tai päätösehdotusten yhteydessä. Riskien valvonta on erottamaton osa kaikkea hallituksen toimintaa.

Hallitus on vastuussa toimitusjohtajan, talousjohtajan, sekä muiden johtokunnan jäsenten nimittämisestä ja tehtävistä vapauttamisesta. Nokian hallitus nimitti Rajeev Surin toimitusjohtajaksi 1.5.2014 alkaen. Toimitusjohtaja toimii myös johtokunnan puheenjohtajana.
Hallitus hyväksyy ja hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat toimitusjohtajalle maksettavat palkat ja palkkiot sekä hänen toimisuhteensa ehdot henkilöstöpoliittisen valiokunnan suosituksesta. Muiden johtokunnan jäsenten palkat ja palkkiot sekä työsuhteiden ehdot hyväksyy henkilöstöpoliittinen valiokunta toimitusjohtajan suosituksesta.

Hallituksella on kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, nimitysvaliokunta ja henkilöstöpoliittinen valiokunta, jotka avustavat hallitusta sen tehtävissä valiokuntien työjärjestysten mukaisesti. Hallitus voi myös asettaa tilapäisiä valiokuntia hallituksen hyväksyttäväksi tulevien asioiden yksityiskohtaista analysointia ja käsittelyä varten.
Hallitus ja kukin sen valiokunnista arvioi vuosittain toimintaansa Nokian Corporate Governance -ohjeen mukaisesti. Arvioinnin tuloksista keskustellaan hallituksessa. Vuonna 2013 hallituksen arviointiprosessi koostui itsearvioinnista, vertaisarvioinneista ja haastatteluista. Arvioinnin tuloksista keskusteltiin hallituksessa.

Hallituksen valinta ja kokoonpano

Nokian hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään seitsemän ja enintään 12 jäsentä. Nokian hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous, joka kokoontuu vuosittain viimeistään 30.6. yhden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää siten varsinaisesta yhtiökokouksen päättymisestä seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. 17.6.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat yhdeksän jäsentä: Vivek Badrinath, Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Jouko Karvinen, Mårten Mickos, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa, Kari Stadigh ja Dennis Strigl. Nokian hallitusta johtaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan nimitysvaliokunnan suosituksesta. Hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat nämä valinnat. 17.6.2014 riippumattomat hallituksen jäsenet valitsivat Risto Siilasmaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jouko Karvisen varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu tiettyjä laissa ja Nokian Corporate Governance -ohjeessa määriteltyjä velvollisuuksia. Varapuheenjohtaja on vastuussa puheenjohtajan velvollisuuksien hoitamisesta, mikäli puheenjohtaja on itse estynyt hoitamasta velvollisuuksiaan. Hallitus on todennut hallituksen varapuheenjohtajan, Jouko Karvisen olevan riippumaton sekä suomalaisten että New Yorkin pörssin sääntöjen mukaan arvioituna. Hallituksen puheenjohtajan, Risto Siilasmaan katsottiin olevan rippumaton New Yorkin pörssin sääntöjen mukaan arvioituna, mutta ei suomalaisten sääntöjen mukaan arvioituna, johtuen hänen asemastaan yhtiön väliaikaisena pääjohtajana 3.9.2013-30.4.2014.

Nokialla ei ole toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan roolien yhdistämistä tai erottamista koskevaa ohjesääntöä vaan hallituksen rakenne on riippuvainen yhtiön tarpeista, arvonmuodostuksesta osakkeenomistajille sekä muista tekijöistä noudattaen parhaimpia hallinnointikäytäntöjä. Vuonna 2014 roolit olivat erilliset Risto Siilasmaan toimiessa hallituksen puheenjohtajana ja Rajeev Surin toimiessa toimitusjohtajana. 

Hallituksen nykyiset jäsenet eivät kuulu yhtiön toimivaan johtoon. Hallitus on todennut, että suomalaisten sääntöjen mukaan arvioituna seitsemän yhtiön yhdeksästä toimivaan johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä on riippumattomia ja New Yorkin pörssin sääntöjen mukaan arvioituna kahdeksan jäsentä yhdeksästä on rippumattomia. Mårten Mickosin ei ole katsottu olevan riippumaton suomalaisten eikä New Yorkin pörssin sääntöjen mukaan arvioituna johtuen hänen toimitusjohtajan asemastaan Eucalyptus Systems, Inc:ssä, jolla on liikesuhde Networksin kanssa. Hallituksen puheenjohtajan Risto Siilasmaan ei ole todettu olevan riippumaton suomalaisten sääntöjen mukaan arvioituna johtuen hänen asemastaan väliaikaisena pääjohtajana 3.9.2013-30.4.2014.

Hallituksen kokoukset

Vuonna 2013 hallitus kokoontui 34 kertaa. Kokouksista noin kolmasosa oli säännöllisiä kokouksia ja loput järjestettiin videokonferenssina, puhelimitse tai muilla keinoin. Lisäksi yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomat hallituksen jäsenet kokoontuivat vuonna 2013 ilman johtoa säännöllisesti pidetyn hallitusten kokousten yhteydessä. Lisäksi riippumattomat hallituksen jäsenet kokoontuivat kerran vuonna 2013.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu hallituksen jäsenten läsnäoloprosentti vuonna 2013 hallituksen ja valiokuntien kokouksissa lukuun ottamatta niitä kokouksia, jotka järjestettiin ainoastaan yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomien tai ainoastaan hallituksen riippumattomien jäsenten kesken:

 

Hallituksen kokoukset

Tarkastusvaliokunnan kokoukset

Henkilöstöpoliittisen valiokunnan kokoukset

Nimitysvaliokunnan kokoukset

Bruce Brown

91 %

-

78 %

-

Elizabeth Doherty (7.5.2013 alkaen) 96 % 100 %    

Stephen Elop (3.9.2013 saakka)

96 %

-

-

-

Henning Kagermann

91 %

-

100 %

100 %

Jouko Karvinen

100 %

100 %

-

100 % 

Helge Lund

88 %

-

66 %

100 %

Isabel Marey-Semper (7.5.2013 saakka)

88 %

75 %

-

-

Mårten Mickos 

100 %

-

-

-

Elizabeth Nelson 

100 %

92 %

-

-

Dame Marjorit Scardino (7.5.2013 saakka)

100 %

-

100 %

100 %

Risto Siilasmaa

100 %

-

-

100 % (3.9.2013 saakka)

Kari Stadigh

85 %

-

88 %

-

Lisäksi useat hallituksen jäsenet ottivat osaa äänioikeudettomina osallistujina sellaisten valiokuntien kokouksiin, joiden jäseniä he eivät olleet.

Hallituksen käytännön mukaan yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomat hallituksen jäsenet kokoontuvat jokaisen säännöllisesti pidetyn hallituksen kokouksen yhteydessä. Näiden kokousten puheenjohtajana toimii yhtiön toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen puheenjohtaja tai, hänen poissa ollessaan, hallituksen varapuheenjohtaja. Lisäksi riippumattomat hallituksen jäsenet kokoontuvat keskenään vähintään kerran vuodessa.  

Kaikki hallituksen jäsenet, jotka olivat hallituksen jäseniä varsinaisen yhtiökokouksen 2014 päättymiseen saakka, lukuun ottamatta Bruce Brownia, olivat läsnä Nokian 17.6.2014 järjestetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa suositellaan, että hallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä ovat läsnä yhtiökokouksessa, jotta osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuttaan esittää kysymyksiä yhtiön hallitukselle ja johdolle.