Olet tässä

Nokia allekirjoitti sopimuksen autovarusteliiketoimintansa myymisestä

Nokia allekirjoitti eilen sopimuksen autovarusteliiketoimintansa myymisestä vastikään perustetulle novero GmbH:lle. noveron omistavat Nokian lisälaitteita valmistavan yksikön entinen johtaja Razvan Olosu sekä saksalainen pienten ja keskisuurten yritysten yrityskauppoihin keskittyvä pääomasijoittaja Equity Partners GmbH.
 
Toteutuessaan yrityskauppa takaisi autovarusteliiketoiminnan noin 240 työntekijän töiden jatkumisen Bochumissa ja Düsseldorfissa, Saksassa sekä Detroitissa, Yhdysvalloissa.  Yrityskauppa odotetaan saatavan päätökseen kesäkuun 2008 loppuun mennessä riippuen tavanomaisten sopimusehtojen toteutumisesta ja viranomaishyväksynnöistä.
 
novero aikoo vahvistaa ostettavan autovarusteliiketoiminnan toimintoja Saksassa ja Yhdysvalloissa sekä keskittyä nykyisten autoteollisuuden asiakkaiden palvelemiseen. novero pyrkii saavuttamaan johtoaseman kasvavilla autoviestinnän ja -multimediaratkaisujen markkinoilla sekä varmistamaan asemansa alan innovatiivisuuden kärjessä. 
 
 
Nokia
Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, joka vie eteenpäin yhdistyvän Internet- ja viestintäteollisuuden kasvua ja muutosta. Laajan matkaviestinvalikoimansa avulla Nokia tarjoaa ihmisille elämyksiä musiikin, navigaation, videon, television, kuvien, pelien ja langattomien yrityspalvelujen alueilla. Avainasemassa ovat kuluttajille suunnatut Internet-palvelut sekä yritysratkaisut. Nokia Siemens Networks toimittaa laitteita, ratkaisuja ja palveluita viestintäverkkoihin.
 
Equity Partners
Equity Partners on 1,1 miljardin euron sijoitusvarallisuutta hallinnoiva Düsseldorfissa sijaitseva pääomasijoittaja, joka sijoittaa yrityksiin Saksassa ja sijoitusrahastoihin maailmanlaajuisesti. Yritys sijoittaa lupaaviin pieniin ja keskisuuriin liiketoimintoihin Saksassa yleensä yhteistyössä yritysten johdon kanssa. Equity Partners pyrkii pitkän aikavälin strategiaa noudattaen tukemaan yrityksiä niiden pyrkimyksissä joko pysyä tai saavuttaa johtoaseman toimialallaan.
 
 
On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia tuotteita, palveluja, ratkaisuja ja teknologioita; C) arviot markkinoiden kasvusta, kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; D) arviot matkaviestimiemme kappalemääräisen myynnin kasvusta, markkinaosuudesta, hinnoista ja katteista; E) liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; F) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; G) arviot koskien suunniteltujen yrityskauppojen menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut tavoitteet yrityskauppojen toteuduttua; ja H) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimamme kilpailukyky; 2) kasvun jatkuminen koko langattoman viestinnän teollisuudenalalla sekä yleinen maailmanlaajuinen taloudellinen tilanne; 3) kasvun ja kannattavuuden jatkuminen valitsemillamme uusilla markkinasegmenteillä sekä kykymme menestyksekkäästi kehittää tai hankkia ja markkinoida tuotteita, palveluja ja ratkaisuja näissä segmenteissä; 4) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 5) kilpailutilanne langattoman viestinnän teollisuudenalalla ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai vastata muutoksiin kilpailutilanteessa; 6) teknologiamuutosten vaikutukset sekä kykymme kehittää tai hankkia sellaisia monimutkaisia teknologioita täysin käyttöoikeuksin, joita markkinat meiltä vaativat; 7) uusien tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen markkinoille tuomisen ajoitus ja onnistuminen; 8) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita me tai muut kehitämme tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme, palveluissamme ja ratkaisuissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 9) kykymme suojata useita Nokian ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jolta tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 10) Nokia Siemens Networksin kyky saavuttaa yhtiön muodostamisen johdosta odotetut hyödyt ja synergiaedut ennakoidussa laajuudessa tai ajassa sekä menestyksellisesti yhdistää sen tietoliikenneverkkoyksikköjen toiminnot, henkilöstö ja tukitoiminnot; 11) mahdolliset uudet toimenpiteet, joihin valtion viranomaiset tai muut tahot ryhtyvät Siemens AG:tä ("Siemens") ja/tai sen työntekijöitä vastaan Siemensin nykyisten tai entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin kohdistuvien viranomaistutkimuksien seurauksena, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin, tai mahdolliset muut havaitsematta jääneet ennen toimintojen siirtoa tai siirron jälkeen tapahtuneet rikkomukset, joilla voi olla vaikutusta siirtyneisiin toimintoihin tai työntekijöihin ja joiden seurauksena valtion viranomaiset voivat ryhtyä lisätoimenpiteisiin; 12) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; 13) todelliset tai väitetyt viat tai muut tuotteidemme, palveluidemme tai ratkaisujemme laatuun liittyvät ongelmat; 14) kykymme ylläpitää menestyksellä tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen laatu, turvallisuus, varmuus ja oikea-aikaiset toimitukset; 15) markkinakysynnän muutoksista aiheutuvat varastonhallintaan kohdistuvat riskit; 16) kykymme hankkia keskeytyksettä ja kohtuulliseen hintaan riittäviä määriä täysin toimivia komponentteja ja osarakenteita; 17) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 18) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin; 19) taloudelliset ja poliittiset epävakaudet kehittyvissä talouksissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 20) menestyksemme teknologiaan tai uusiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin liittyvissä yhteistyösopimuksissa; 21) yhteistyökumppaneidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 22) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Kiinan yuanin, Ison-Britannian punnan ja Japanin jenin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 23) asiakasrahoitusriskiemme hallinta; 24) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 25) oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; 26) kykymme rekrytoida ja pitää palveluksessamme ammattitaitoisia työntekijöitä sekä kehittää heidän osaamistaan; 27) eri valtioiden toimintatapojen, lakien ja säännösten muutosten vaikutukset; ja 28) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti panna täytäntöön uusi organisaatiomme; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2007 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 10-25 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei tule päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen laillinen velvollisuus.
 
Lisätietoja tiedotusvälineille:
 
Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com 
 
Ainoastaan analyytikoille:
 
Nokia Industry Analyst Relations