Olet tässä

Nokian vuoden 2011 toisen neljänneksen liikevaihto 9,3 miljardia euroa, ei-IFRS-osakekohtainen tulos 0,06 euroa (raportoitu osakekohtainen tulos -0,10 euroa)

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;}
td { padding: 3px; }
}

Devices & Services ei-IFRS-liikevoittoprosentti 6,7; mukana hyöty vuoden 2011 toiseen neljännekseen liittyvästä teollisoikeuksien rojaltitulosta ja aiempien katsauskausien maksujen sopimisesta

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
21.7.2011 klo 13.30

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta vuoden 2011 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Vuoden 2011 toisen neljänneksen taulukot sisältävä täydellinen osavuosikatsaus on saatavilla osoitteessa http://www.nokia.com/results/Nokia_results2011Q2f.pdf. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

  Vuoden 2011 toisen neljänneksen raportoidut ja ei-IFRS-luvut1,2
Miljoonaa euroa 4-6/2011 4-6/2010 Muutos 4-
6/2011 vs. 4-
6/2010
1-3/2011 Muutos 4-
6/2011 vs. 1-
3/2011
Nokia          
Liikevaihto 9 275 10 003 -7 % 10 399 -11 %
Liikevoitto -487 295   439  
Liikevoitto (ei-IFRS) 391 660 -41 % 704 -44 %
Tulos per osake, laimennettu -0,10 0.06   0.09  
Tulos per osake, laimennettu (ei-IFRS)3 0,06  0.11 -45 %  0.13 -54 %
Liiketoiminnan nettorahavirta -176  944   -173  
Nettokassa ja muut likvidit varat4 3 891  4 088 -5 %   6 372 -39 %
Devices & Services5          
Liikevaihto 5 467 6 799 -20 % 7 087 -23 %
Smart Devicesin liikevaihto 2 368  3 503 -32 % 3 528 -33 %
Mobile Phonesin liikevaihto 2 551  3 190 -20 %  3 407 -25 %
Matkaviestinten kappalemääräinen
myynti (miljoonaa laitetta)
88,5 111.0 -20 % 108,5 -18 %
Smart Devicesin kappalemääräinen
myynti (miljoonaa laitetta)
16,7 25,2 -34 % 24,2 -31 %
Mobile Phonesin kappalemääräinen
myynti (miljoonaa laitetta)
71,8 85,8 -16 %  84,3 -15 %
Nokian matkaviestinten
kappalemääräinen myyntihinta6
 62 61 2 %  65 -5 %
Smart Devicesin kappalemääräinen
myyntihinta6
 142 139 -2 %  145 -2 %
Mobile Phonesin kappalemääräinen
myyntihinta6
 36 37 -3 %  40 -10 %
Liikevoitto  -247 643   690  
Liikevoitto (ei-IFRS)  369 647 -43 % 694 -47 %
Liikevoittoprosentti -4,5 % 9,5 %   9,7 %  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 6,7 % 9,5 %   9,8 %  
NAVTEQ          
Liikevaihto 245 252 -3 % 232 6 %
Liikevoitto -58 -81   -62  
Liikevoitto (ei-IFRS) 53 50 6 % 54 -2 %
Liikevoittoprosentti  -23,7 %  -32,1 %    -26,7 %  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 21,5 % 19,8 %   23,3 %  
Nokia Siemens Networks          
Liikevaihto  3 642 3 039 20 % 3 171 15 %
Liikevoitto  -111  -179    -142  
Liikevoitto (ei-IFRS) 40 51 -22 % 3  1233%
Liikevoittoprosentti  -3,0 %  -5,9 %    -4,5 %  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 1,1 % 1,7 %   0,1 %  

Alaviite 1 liittyen Nokian tammi-kesäkuun 2011 tulokseen: Nokian raportoitu liikevaihto oli 19 674 miljoonaa euroa ja raportoitu osakekohtainen tulos (laimennettu) oli -0,01 euroa 1.1.-30.6.2011. Lisätietoja 1.1.-30.6.2011 tuloksesta on esitetty taulukot sisältävän vuoden 2011 toisen neljänneksen täydellisen osavuosikatsauksen sivuilla 18, 21, 30-31 ja 33.

Alaviite 2 liittyen ei-IFRS-tulokseen: Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Kertaerät, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin, on määritelty tarkemmin vuoden 2011 toisen neljänneksen osalta taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilla 4, 23-25 ja 27. 

Nokia arvioi, että ei-IFRS-tunnusluvut antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa. Ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-tunnuslukuihin esitetään vuoden 2011 toiselta neljännekseltä ja vuoden 2010 toiselta neljännekseltä taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilla 20-21 ja 23-27. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys löytyy 21.4.2011 julkaistun, vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 15 ja 17-22.

Alaviite 3 liittyen Nokian ei-IFRS-osakekohtaiseen tulokseen: Nokian veroihin vaikutti yhä kielteisesti se, että tietyistä Nokia Siemens Networksin laskennallisista veroeristä ei kirjata verohyötyä. Vuoden 2011 toisella neljänneksellä tätä vaikutusta osin tasoitti Devices & Services -liiketoiminnan alemmat verot. Nokian pitkän aikavälin arvioitua 26 %:n veroprosenttia soveltaen ei-IFRS-osakekohtainen tulos olisi ollut noin 0,3 eurosenttiä korkeampi vuoden 2011 toisella neljänneksellä.

Alaviite 4 liittyen Nokian nettokassaan ja muihin likvideihin varoihin: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla.

Alaviite 5 liittyen Devices & Services -liiketoiminnan raportoinnin rakenteeseen: 1.4. 2011 lähtien Nokian Devices & Services -liiketoiminta sisältää kaksi uutta toiminallista ja raportoitavaa segmenttiä, älypuhelimiin keskittyvän Smart Devices -yksikön ja massamarkkinoiden matkapuhelimiin keskittyvän Mobile Phones -yksikön, sekä Devices & Services Muu -osion. Vertailtavuuden mahdollistamiseksi tilintarkastamatonta tulostietoa on esitetty uudelleenryhmiteltynä uuden raportointirakenteen mukaisesti kultakin vuoden 2010 neljännekseltä, koko vuodelta 2010 ja vuoden 2011 ensimmäiseltä neljännekseltä osoitteessa http://www.nokia.fi/luvut

Alaviite 6 liittyen keskimääräisiin myyntihintoihin: Nokian matkaviestinten keskimääräinen myyntihinta koostuu Devices & Services -liiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta (Smart Devices -liiketoimintayksikön liikevaihto, Mobile Phones -liiketoimintayksikön liikevaihto ja Devices & Services Muu -osion liikevaihto) jaettuna Devices & Services -liiketoiminnan matkaviestinten kappalemääräisellä myynnillä. Devices & Services Muu -osion liikevaihto sisältää ensisijaisesti Nokian luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun ja varaosien liikevaihdon, sekä teollisoikeuksien rojaltitulot. Smart Devicesin laitteiden keskimääräinen myyntihinta muodostuu Smart Devices -liiketoimintayksikön liikevaihdosta jaettuna Smart Devices -liiketoimintayksikön kappalemääräisellä myynnillä. Mobile Phonesin laitteiden keskimääräinen myyntihinta muodostuu Mobile Phones -liiketoimintayksikön liikevaihdosta jaettuna Mobile Phones -liiketoimintayksikön kappalemääräisellä myynnillä.

Alaviite 7 liityen ostettuun Motorola Solutionsin verkkoliiketoimintaan: Nokia Siemens Networksin toiminnan tulos vuoden 2011 toiselta neljännekseltä pitää sisällään yhtiön ostaman Motorola Solutionsin verkkoliiketoiminnan 30.4.2011 lähtien. Siksi Nokia Siemens Networksin tulos vuoden 2011 toiselta neljännekseltä ei ole suoraan vertailukelpoinen aiempien katsauskausien tulosten kanssa. Tiettyjä tietoja ilman ostetun Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan vaikutusta vuoden 2011 toiselta neljännekseltä annetaan Nokia Siemens Networksin toiminnan tuloksen analyysissa. Lisäksi taulukot sisältävän vuoden 2011 toisen neljänneksen täydellisen osavuosikatsauksen taulukko-osio sisältää lisätietoja Motorola Solutions verkkoliiketominnan hankinnasta sivuilla 35-36.

TOIMITUSJOHTAJA STEPHEN ELOP:

Strategiseen muutokseemme liittyvät haasteet olivat odotettua suurempia vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Uskon kuitenkin, että näiden haasteiden pienentämiseen liittyvät toimemme alkoivat vaikuttaa liiketoimintamme tilaan positiivisesti jo toisen vuosineljänneksen aikana. Mikä tärkeintä, edistymme strategisten tavoitteidemme toteuttamisessa odotettua paremmin.

Vuoden 2011 toisen neljänneksen aikana tekemämme välittömät toimenpiteet ennalta-arvaamattomien myynnin ja varastojen käyttäytymismallien hallitsemiseksi mahdollistivat terveemmän dynamiikan luomisen myyntikanavaamme. Tämä johti liiketoiminnan suurempaan vakauteen toisen vuosineljänneksen loppuviikoilla.
- Ryhdyimme toimiin ennen kaikkea Kiinassa ja Euroopassa vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana tapahtuneen varastojen kasvun korjaamiseksi.
- Ryhdyimme reagoimaan aiempaa selkeämmin markkinoiden tilaan tuotteiden hinnoittelussa ympäri maailman.
- Siirsimme myynnin painotusta ja markkinoinnin resursseja enemmän kohti vähittäiskaupassa tapahtuvaa vuorovaikutusta kuluttajien kanssa.
- Teimme henkilöstömuutoksia tiettyihin kriittisiin myynnin johtotehtäviin. 

Uskomme kilpailupaineiden jatkuvan tämän siirtymäkauden aikana. Meillä on kuitenkin selvä strategia, jolla vastaamme tuotteidemme kilpailukykyä koskeviin huoliin. Vuoden 2011 toisen neljänneksen aikana sekä Smart Devices - että Mobile Phones -yksikkömme edistyivät suunnitelmissaan.
- Smart Devices -yksikkömme varhaisiin Windows Phone -hankkeisiin jo tutustuneet tahot ovat erittäin optimistisia mitä tulee laitteisiin, joita Nokia aikoo tuoda markkinoille, sekä Nokian pitkän tähtäimen mahdollisuuksiin. Askel askeleelta, tästä vuodesta alkaen, tavoitteenamme on sarja keskitettyjä tuotelanseerauksia tietyissä maissa, lisäten maiden ja lanseerauskumppaneiden määrää järjestelmällisesti.
- Mobile Phones -yksikkömme kaksois-SIM-puhelinten lanseerauksien varhaiset tulokset ovat erittäin rohkaisevia, ja etenemme suunnitelman mukaan uusien tuotteiden tuomiseksi markkinoille tänä vuonna.

Uuden strategiamme toteuttamiseen siirtymisen myötä olemme pystyneet tunnistamaan uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi. Nopeutamme kustannussäästösuunnitelmiamme ja pyrimme nyt ylittämään aiemman tavoitteemme, joka oli vähentää Devices & Services -ryhmän ei-IFRS-toimintakuluja niin, että ne ovat 1 miljardia euroa alemmat vuonna 2013.

Vuoden 2011 toisen neljänneksen aikana osoitettiin myös, että Nokia osaa hyödyntää vahvaa teollisoikeuksien salkkuaan. Olemme hyvässä asemassa sekä puolustamaan teollisoikeuksiamme että varmistamaan, että muut teollisuudenalan toimijat ovat asianmukaisesti lisensoituja.

Vaikka vuoden 2011 toisen neljänneksen tuloksemme olikin selvästi pettymys, edistymme hyvin pidemmän tähtäimen kilpailukykymme kannalta tärkeimpien hankkeiden toteutuksessa. Edistystä on jo tapahtunut, ja tavoitteemme onkin päättää tämä vuosi tilanteeseen, jossa nettokassamme ja likvidit varamme ovat suuremmat kuin vuoden 2011 toisen neljänneksen lopussa. Uskomme vankasti, että harkittu ja horjumaton sitoutumisemme Nokiassa tarvittavien muutosten toteuttamiseen on oikea tapa käsitellä teollisuudenalamme tasapainoa muuttavia tekijöitä ja tuoda lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

NOKIAN NÄKYMÄT:

- Nokian tavoitteena on, että Nokia nettokassa ja muut likvidit varat ovat vuoden 2011 lopussa vuoden 2011 toisen neljänneksen lopun 3,9 miljardin euron tasoa suuremmat.

- Rajallisen näkyvyyden vuoksi Nokia kertoo Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentin näkymistä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä tavallista suuremmalla vaihteluvälillä. Nokia arvioi Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä hieman positiivinen, vaihteluvälin ollessa noin 2 prosenttiyksikköä tämän arvion ylä- tai alapuolella. Tämä näkymä perustuu Nokian arvioihin useista tekijöistä, mukaan lukien

- Teollisuudenalan kilpailudynamiikka;
- Nokian toimet tehostaa panostustaan vähittäiskaupan markkinointiaktiviteetteihin liikevaihdon  parantamiseksi;
- Mobile Phones -yksikön parantunut kilpailukyky kaksois-SIM-laitteiden myötä;
- Uusien tuotteiden toimitusten ajoitus; ja
- Makroekonominen ympäristö.

- Nokia nopeuttaa Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-toimintakustannusten alentamissuunnitelmiaan, ja Nokian tavoitteena on nyt ylittää aiempi tavoitteensa, jonka mukaan Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut ovat 1 miljardia euroa alemmat vuonna 2013, verrattuna koko vuoden 2010 Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-toimintakuluihin, jotka olivat 5,65 miljardia euroa.

- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat Nokia Siemens Networksin liikevaihdon olevan 3,2 - 3,5 miljardia euroa vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.

- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan -3:n ja kannattavuusrajan välillä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.

- Nokian ja Nokia Siemens Networksin tavoitteena on edelleen, että Nokia Siemens Networksin liikevaihto kasvaa markkinoita nopeammin vuonna 2011.

- Nokian ja Nokia Siemens Networksin tavoitteena on edelleen, että Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti on positiivinen vuonna 2011.

- Nokian ja Nokia Siemens Networksin tavoitteena on edelleen 500 miljoonan euron säästöt Nokia Siemens Networksin vuosittaisissa ei-IFRS-toimintakuluissa ja välillisissä tuotantokustannuksissa vuoden 2011 loppuun mennessä vuoden 2009 lopun tasoon verrattuna.

- Nokia Siemens Networksiin liittyvät näkymät sisältävät Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnan vaikutuksen. Tämä on päivitys aiempiin näkymiin, jotka eivät sisältäneet Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnan vaikutusta.

VUODEN 2011 TOISEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

Ei-IFRS-tunnuslukuihin eivät sisälly seuraavat erät:
Vuoden 2011 toisen neljänneksen 878 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:
-
68 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä.
-
297 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvä kuluerä.
-
275 miljoonan euron kuluerä Devices & Services -liiketoiminnassa liittyen Accenturen kanssa tehtyyn sopimukseen.
-
41 miljoonan euron arvonalentuminen  liittyen Devices & Services -liiketoiminnan osakkuusyhtiön osakkeisiin.
-
83 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorolan verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
-
111 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
-
3 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat OZ Communications-, Novarra- ja Motally-yrityskaupoista Devices & Services -liiketoiminnassa.

Vuoden 2010 toisen neljänneksen 365 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:
- 114 miljoonan euron Nokian Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä.
- 116 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta.
- 131 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 4 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat OZ Communications -, Novarra- ja MetaCarta-yrityskaupoista.

Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen 265 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:
- 28 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä.
- 117 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta.
- 116 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 4 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat OZ Communications-, Novarra- ja Motally-yrityskaupoista Devices & Services -liiketoiminnassa.

Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista.

Nokia

Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon kasvu että liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 toiseen neljännekseen ja vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

VUODEN 2011 TOISEN NELJÄNNEKSEN  LIIKEVAIHTO
Raportoitu ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1
  Muutos 4-
6/2011 vs. 4-6/2010
Muutos 4-
6/2011 vs. 1-3/2011
Liikevaihto- raportoitu -7 % -11 %
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -7 % -9 %
Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto - raportoitu -20 % -23 %
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -20 % -21 %
NAVTEQin liikevaihto - raportoitu -3 % 6 %
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 1 % 9 %
Nokia Siemens Networksin liikevaihto - raportoitu 20 % 15 %
 Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 21 % 16 %

Alaviite 1: Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian kassavirta mainituilla ajanjaksoilla sekä taloudellinen tilanne mainittujen ajanjaksojen lopussa ja vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIAN KASSAVIRTA JA TALOUDELLINEN TILANNE
Miljoonaa euroa 4-6/2011 4-6/2010 Muutos 4-6/2011 vs. 4-6/2010 1-3/2011 Muutos 4-6/2011 vs. 1-3/2011
Liiketoiminnan nettorahavirta -176 944   -173  
Kassa ja muut likvidit varat 9 358 9 463 -1 % 11 056 -15 %
Nettokassa ja muut likvidit varat 1 3 891 4 088 -5 % 6 372 -39 %

 

Liiketoiminnan nettorahavirran lasku vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui nettokäyttöpääoman negatiivisista vaikutuksista, jotka johtuivat pääasiassa alemmasta liikevaihdosta ja epäsuotuisasta maantieteellisestä jakaumasta, sekä alemmasta kannattavuudesta. Näitä tekijöitä tasoittivat jossain määrin vuoden 2011 toiseen neljännekseen ja aiempiin katsauskausiin liittyvät teollisoikeuksien rojaltitulojen suuremmat sisääntulevat rahavirrat, valuuttakurssisuojaukseen liittyvät sisääntulevat rahavirrat ja alemmat maksetut verot. Liiketoiminnan nettorahavirran lasku vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui alemmasta kannattavuudesta. Tätä jossain määrin tasoittivat vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna vähemmän negatiiviset nettokäyttöpääoman vaikutukset, suuremmat vuoden 2011 toiseen neljännekseen ja aiempiin katsauskausiin liittyvät teollisoikeuksien rojaltitulojen sisääntulevat rahavirrat, valuuttakurssisuojaukseen liittyvät sisääntulevat rahavirrat ja alemmat maksetut verot.

Kassa ja muut likvidit varat sekä nettokassa ja muut likvidit varat olivat vuoden 2011 toisella neljänneksellä jonkin verran alemmat verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon, mikä johtui ensisijaisesti osingonmaksusta, Motorola-verkkoliiketoiminnan hankintaan liittyvistä ulosmenevistä rahavirroista ja käyttöomaisuusinvestoinneista. Näitä suurelta osin tasoitti yleinen positiivinen rahavirtakehitys. Kassa ja muut likvidit varat sekä nettokassa ja muut likvidit varat laskivat vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ensisijaisesti osingonmaksusta johtuen. Nettokassa ja muut likvidit varat laskivat vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna myös johtuen Motorola-verkkoliiketoiminnan hankintaan liittyvistä ulosmenevistä rahavirroista, jotka rahoitettiin pääasiassa lyhytaikaisten korollisten velkojen lisäyksellä.

Devices & Services

1.4.2011 lähtien Nokian Devices & Services -liiketoiminta sisältää kaksi uutta toiminallista ja raportoitavaa segmenttiä, älypuhelimiin keskittyvän Smart Devices -yksikön ja massamarkkinoiden matkapuhelimiin keskittyvän Mobile Phones -yksikön, sekä Devices & Services Muu -osion. Vertailtavuuden mahdollistamiseksi tilintarkastamatonta tulostietoa on esitetty uudelleenryhmiteltynä uuden raportointirakenteen mukaisesti kultakin vuoden 2010 neljännekseltä, koko vuodelta 2010 ja vuoden 2011 ensimmäiseltä neljännekseltä osoitteessa http://www.nokia.fi/luvut

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Devices & Services -liiketoiminnan tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
  4-6/2011 4-6/2010 Muutos 4-
6/2011 vs. 4-6/2010
1-3/2011 Muutos 1-
3/2011 vs. 4-6/2011
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 5 467 6 799 -20 % 7 087 -23 %
Nokian matkaviestinten kappalemääräinen
myynti, miljoonaa laitetta
88,5 111,0 -20 % 108,5 -18 %
Nokian matkaviestinten keskimääräinen
myyntihinta, euroa
62 61 2 % 65 -5 %
Devices & Services ei-IFRS-bruttokateprosentti 31,1 % 30,2 %   29,1 %  
Ei-IFRS toimintakulut, miljonaa euroa 1 329 1 425 -7 % 1 385 -4 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti 6,7 % 9,5 %   9,8 %  

Alaviite 1: Sisältää teollisoikeuksien rojaltit, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.

Liikevaihto

Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihdon laskua vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon ja vuoden 2011 edelliseen neljännekseen verrattuna käsitellään alempana Smart Devices -liiketoimintayksikön ja Mobile Phones -liiketoimintayksikön toimintaa koskevissa kohdissa. Koko Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto vuoden 2011 toisella neljänneksellä hyötyi noin 430 miljoonan euron suuruisesta vuoden 2011 toiseen neljännekseen ja aiempiin katsauskausiin liittyvästä teollisoikeuksien rojaltitulon kirjaamisesta Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.

Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto alueittain mainituilta ajanjaksoilta, sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen. Yllä olevassa kappaleessa kuvattu rojaltitulo on taulukossa allokoitu maantieteellisille alueille.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
Miljoonaa euroa 4-6/2011 4-6/2010 Muutos  4-6/2011 vs. 4-6/2010 1-3/2011 Muutos  4-6/2011 vs. 1-3/2011
Europpa 1 666 2 173 -23 % 2 082 -20 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 988 934 6 % 1 088 -9 %
Kiinan alue 913 1 373 -34 % 1 902 -52 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 1 085 1 543 -30 % 1 317 -18 %
Pohjois-Amerikka 88 223 -61 % 140 -37 %
Latinalainen Amerikka 727 553 31 % 558 30 %
Yhteensä 5 467 6 799 -20 % 7 087 -23 %

 

Kappalemääräinen myynti

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian matkaviestimien kappalemääräinen myynti alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAIN
Miljoonaa euroa 4-6/2011 4-6/2010 Muutos 4-6/2011 vs. 4-6/2010 1-3/2011 Muutos 1-3/2011 vs. 4-6/2011
Europpa 18,4 26,1 -30 % 23,4 -21 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 20,5 21,0 -2 % 22,2 -8 %
Kiinan alue 11,3 19,3 -41 % 23,9 -53 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 24,5 30,8 -20 % 27,3 -10 %
Pohjois-Amerikka 1,5 2,6 -42 % 1,2 25 %
Latinalainen Amerikka 12,3 11,2 10 % 10,5 17 %
Yhteensä 88,5 111,0 -20 % 108,5 -18 %

 

Devices & Services -liiketoiminnan kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon ja vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui laskusta sekä Smart Devices -yksikössä että Mobile Phones -yksikössä. Smart Devices -yksikön kappalemääräisen myynnin lasku oli prosentuaalisesti suurempi.

Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen lopussa Nokian myyntikanavan varastot olivat hieman normaalitasoa korkeammat ottaen huomioon tuolloin arvioitu kappalemääräinen myynti. Vuoden 2011 toisen neljänneksen aikana jakelijat ja operaattorit ostivat vähemmän Nokian-laitteita kautta koko tuotevalikoiman vähentäessään Nokia-laitteidensa varastoja. Vuoden 2011 toisen neljänneksen lopussa Nokian myyntikanavan varastot olivat lähellä yhtiön normaalin 4-6 viikon varastotason keskikohtaa.

Japanin maanjäristyksen ja tsunamin aiheuttaman tuhon vuoksi Nokia arvioi aiemmin yhtiön komponenttitilanteeseen kohdistuvan kielteisiä vaikutuksia vuoden 2011 toisella ja kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2011 toisella neljänneksellä onnistuimme siirtämään komponenttitilauksemme toimittajille, joilla on toimituskapasiteettia, ja lisäksi Japanissa sijaitsevat toimittajamme onnistuivat toipumaan nopeammin kuin Nokia oli arvioinut. Nokia ei siis kokenut komponenttipuutteita Japanin traagisten tapahtumien vuoksi vuoden 2011 toisella neljänneksellä, eikä arvioi näillä tapahtumilla olevan merkittävää vaikutusta vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä tai sen jälkeen.

Keskimääräinen myyntihinta

Devices & Services -liiketoiminnan keskimääräisten myyntihintojen yleinen nousu vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui noin 430 miljoonan euron suuruisen vuoden 2011 toiseen neljännekseen ja aiempiin katsauskausiin liittyvän teollisoikeuksien rojaltitulon kirjaamisesta ja valuuttakurssisuojauksen myönteisestä vaikutuksesta. Tätä tasoittivat osin Mobile Phones - ja Smart Devices -yksiköiden laitteiden alemmat keskimääräiset myyntihinnat, euron valuuttakurssin nousu suhteessa tiettyihin valuuttoihin ja tuotevalikoiman painottuminen Mobile Phones -yksikön laitteisiin.

Keskimääräisen myyntihinnan yleinen lasku Devices & Services -liiketoiminnassa vuoden 2011 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui tuotevalikoiman painottumisesta Mobile Phones -yksikön laitteisiin, Mobile Phones - ja Smart Devices -yksiköiden laitteiden alemmista keskimääräisistä myyntihinnoista sekä euron valuuttakurssin noususta suhteessa tiettyihin valuuttoihin, joita sekä vuoden 2011 toiseen neljännekseen että aiempiin katsauskausiin liittyvän ja Devices & Services Muu -osioon kirjatun noin 430 miljoonan euron suuruisen teollisoikeuksien rojaltitulon kirjaaminen ja valuuttakurssisuojauksen myönteinen vaikutus osin tasoittivat.

Bruttokateprosentti

Devices & Services -liiketoiminnan bruttokateprosentti kasvoi vuoden 2011 toisella neljänneksellä sekä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon että vuoden 2011 edelliseen neljännekseen verrattuna, mikä johtui sekä vuoden 2011 toiseen neljännekseen että aiempiin katsauskausiin liittyvän noin 430 miljoonan euron suuruisen teollisoikeuksien rojaltitulon kirjaamisesta, joka näkyi Devices & Services Muu -osiossa. Tätä tasoittivat osin bruttokateprosentin lasku sekä Smart Devices - että Mobile Phones -yksikössä ja valuuttakurssisuojauksen kielteinen vaikutus.

Toimintakulut

Devices & Services -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 9 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 10 % vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mikä johtui tutkimuksen ja tuotekehityksen kulujen alenemisesta Devices & Services Muu -osiossa ja Smart Devices -yksikössä. Tätä tasoitti osin tutkimuksen ja tuotekehityksen kulujen kasvu Mobile Phones -yksikössä. Devices & Services Muu sisältää yhteiset tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut. Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulujen aleneminen Devices & Services Muu -osiossa ja Smart Devices -yksikössä johtui ensisijaisesti keskittymisestä tärkeimpiin hankkeisiin ja kustannusten hallinnasta. Mobile Phones -yksikön tutkimuksen ja tuotekehityksen kulujen kasvu johtui ensisijaisesti investoinneista tuotekehityksen vauhdittamiseen uusien innovaatioiden tuomiseksi markkinoille nopeammalla tahdilla ja alempiin hintaluokkiin, mitä keskittyminen tärkeimpiin hankkeisiin ja kustannusten hallinta osin tasoittivat.

Devices & Services -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 3 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, kun yhtiö käytti vähemmän rahaa myynti- ja markkinointiohjelmiin. Devices & Services -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut kasvoivat 6 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, kun yhtiö käytti enemmän rahaa markkinointiohjelmiin myyntiohjelmien kulujen pysyessä ennallaan.

Devices & Services -liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut  laskivat 12 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon ja vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, kun yhtiö panosti voimakkaasti lyhyen aikavälin kustannusten hallintaan.

Devices & Services -liiketoiminnan muilla ei-IFRS-tuotoilla ja kuluilla oli vähäinen kielteinen vaikutus kannattavuuteen vuoden 2011 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon ja vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen, mikä johtui joukosta muutoksia, joiden yksittäiset vaikutukset eivät olleet merkittäviä. Raportoituihin muihin tuottoihin ja kuluihin vaikutti vuoden 2011 toisella neljänneksellä merkittävästi kielteisesti pääasiassa uudelleenjärjestelyihin liittyvät alla kuvatut kulut, jotka kirjattiin Devices & Services Muu -osioon.

Kustannussäästötoimet

Nokia nopeuttaa Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-toimintakulujen alentamissuunnitelmiaan ja Nokian tavoitteena on nyt ylittää aiempi tavoitteensa, jonka mukaan Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut ovat 1 miljardia euroa alemmat vuonna 2013, verrattuna koko vuoden 2010 Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-toimintakuluihin, jotka olivat 5,65 miljardia euroa. Näiden säästöjen arvioidaan syntyvän eri lähteistä, mukaan lukien henkilöstövähennykset ja työntekijöiden luonnollinen poistuma, ulkoisen työvoiman vähäisempi käyttö, pienemmät toimitilakulut sekä eri toimenpiteet tehokkuuden parantamiseksi.

Kustannussäästötoimiin kuuluu strateginen yhteistyö Accenturen kanssa Nokian Symbian-ohjelmistokehityksen ja tuen ulkoistamiseksi Accenturelle. Noin 2 800 Nokian työntekijän arvioidaan siirtyvän Accenturen palvelukseen kun järjestely on saatu päätökseen, minkä odotetaan tapahtuvan lokakuun alkupuolella 2011. Lisäksi Nokia ilmoitti suunnittelevansa 4 000 työntekijän vähennystä maailmanlaajuisesti vuoden 2012 loppuun mennessä, ja aikovansa keskittää tutkimus- ja tuotekehitystoimipisteitään niin, että jokaisella toimipisteellä on selvä rooli ja tehtävä.

Vuoden 2011 toisella neljänneksellä Devices & Services kirjasi kustannussäästötoimiin liittyen 572 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut. Nokia arvioi kirjaavansa lisää uudelleenjärjestelykuluja tulevien vuosineljännesten aikana.

Smart Devices

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Smart Devices -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO SMART DEVICES -YKSIKÖN TULOKSESTA
  4-6/2011 4-6/2010 Muutos 4-
6/2011 vs. 4-6/2010
1-3/2011 Muutos 4-
6/2011 vs. 1-3/2011
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 2 368 3 503 -32 % 3 528 -33 %
Smart Devices -yksikön matkaviestinten
kappalemääräinen myynti, miljoonaa laitetta
16,7 25,2 -34 % 24,2 -31 %
Smart Devices -yksikön matkaviestinten
keskimääräinen myyntihinta, euroa
142 139 2 % 146 -3 %
Bruttokateprosentti 25,7 % 32,2%   29,8 %  
Toimintakulut, miljonaa euroa 752 848 -11 % 835 -10 %
Toimintakateprosentti -6,2 % 8,1 %   6,2 %  

Alaviite 1: Ei sisällä teollisoikeuksien rojaltituloja, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.

Liikevaihto

Smart Devices -yksikön liikevaihto laski vuoden 2011 toisella neljänneksellä sekä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna että vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti merkittävästi alemmasta kappalemääräisestä myynnistä ja vähemmässä määrin alemmasta keskimääräisestä myyntihinnasta.

Kappalemääräinen myynti

Smart Devices -yksikön laitteiden keskimääräinen myyntihinta nousi vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen uusien Symbian-laitteiden toimituksista, mitä kilpailevien älypuhelinalustojen aiheuttamat paineet, taktiset hinnoittelutoimenpiteet ja hinta-aggressiiviset kilpailijat osin tasoittivat.

Smart Devices -yksikön laitteiden keskimääräinen myyntihinta laski vuoden 2010 toisella neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtuen kilpailevien älypuhelinalustojen aiheuttamista paineista, mitä uusien Symbian-laitteiden toimitukset osin tasoittivat.

Keskimääräinen myyntihinta

Smart Devices -yksikön laitteiden keskimääräinen myyntihinta laski vuoden 2011 toisella neljänneksellä sekä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon että vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mikä johtui kilpailevien älypuhelinalustojen aiheuttamista paineista, taktisista hinnoittelutoimenpiteistä ja hinta-aggressiivisista kilpailijoista, mitä osin tasoitti uusien Symbian-laitteiden toimitus markkinoille.

Bruttokateprosentti

Smart Devices -yksikön bruttokateprosentin lasku vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon ja vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui alemmasta kappalemääräisestä myynnistä, kustannusten eroosiota suuremmasta hintaeroosiosta sekä kilpailuympäristön johdosta tehdyistä tiettyjen tuotteiden taktisista hinnoittelutoimenpiteistä.  Tätä osin tasoitti bruttokatteeseen sisältyvä positiivinen vaikutus siitä, että laitteiden yhteydessä myytäviin karttapalveluihin liittyvä myynnin jaksotus on aikaisempaa alhaisempi.

Mobile Phones

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Mobile Phones -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO MOBILE PHONES -YKSIKÖN TULOKSESTA
  4-6/2011 4-6/2010 Muutos 4-
6/2011 vs. 4-
6/2010
1-3/2011 Muutos 4-
6/2011 vs. 1-
3/2011
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 2 551 3 190 -20 % 3 407 -25 %
Mobile Phones -yksikön matkaviestinten
kappalemääräinen myynti, miljoonaa laitetta
71,8 85,8 -16 %  84,3 -15 %
Mobile Phones -yksikön matkaviestinten
keskimääräinen myyntihinta, euroa
 36 37 -3 %  40 -10 %
Bruttokateprosentti 25,1% 27,8%   27,9 %  
Toimintakulut, miljonaa euroa 420 374 12 % 386 9 %
Toimintakateprosentti 8,6% 16,1%   16,5 %  

Alaviite 1: Ei sisällä teollisoikeuksien rojaltituloja, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.

Liikevaihto

Mobile Phones -yksikön liikevaihto laski vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti alemmasta kappalemääräisestä myynnistä ja vähemmässä määrin alemmasta keskimääräisestä myyntihinnasta. Mobile Phones -yksikön liikevaihto laski vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna sekä alemman kappalemääräisen myynnin että alemman keskimääräisen myyntihinnan vuoksi.

Kappalemääräinen myynti

Mobile Phones -yksikön kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon  ja vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui siitä, että jakelijat ja operaattorit ostivat vähemmän Nokian matkapuhelimia vuoden 2011 toisen neljänneksen aikana, kun ne vähensivät sellaisten Nokia-laitteidensa varastoja, jotka olivat hieman verran normaalia korkeammalla tasolla vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Lisäksi Nokian kaksois-SIM-laitteiden puuttuminen valikoimasta vaikutti kielteisesti Mobile Phones -yksikön kappalemääräiseen myyntiin vuoden 2011 toisen neljänneksen loppupuolelle asti. Mobile Phones -yksikkön kappalemääräiseen myyntiin vaikutti kielteisesti myös jatkuva paine useiden hinta-aggressiivisten kilpailijoiden taholta. 

Keskimääräinen myyntihinta

Mobile Phones -yksikön laitteiden keskimääräinen myyntihinta lasku vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon ja vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui Nokian laitteiden hintojen uudelleenmäärittelystä, kun yleinen hintakilpailu kasvoi kaikissa hintaluokissa tilanteessa, jossa hinnoitteluympäristö oli ollut suhteellisen suotuisa kolmen edellisen neljänneksen ajan. Mobile Phones -yksikön laitteiden keskimääräiseen myyntihintaan vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon ja vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna vaikutti kielteisesti tuotevalikoiman painottuminen kohti alemman hintaluokan matkapuhelimia, mikä heijasti markkinoiden suuntausta kohti yhä edullisempia älypuhelimia. Vuoden 2011 toisella neljänneksellä tätä hidasti täysmittaisen QWERTY-näppäimistön omaavien tuotteiden vankka suoritus Mobile Phones -yksikön tuotevalikoimassa vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Bruttokateprosentti

Mobile Phones -yksikön bruttokateprosentin lasku vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti yleisestä laskusta valtaosassa tuotevalikoimaa, mitä osin tasoitti tiettyjen uusien tuotteiden kuten Nokia C3:n, Nokia C1-01:n, Nokia C2-01:n ja X2-00:n vahva suoritus. Bruttokateprosenttiin vaikutti kielteisesti kustannusten eroosiota suurempi hintaeroosio kautta tuotevalikoiman, mikä johtui hintojen uudelleenmäärittelystä vuoden 2011 toisen neljänneksen aikana tilanteessa, jossa hinnoitteluympäristö oli ollut suhteellisen suotuisa kolmen edellisen neljänneksen ajan. Myös alempi kappalemääräinen myynti vaikutti bruttokateprosentin laskuun.

Mobile Phones -yksikön bruttokateprosentin lasku vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti kustannuseroosiota suuremmasta yleisestä hintaeroosiosta laajasti kautta tuotevalikoiman. Tämä johtui hintojen uudelleenmäärittelystä tilanteessa, jossa hinnoitteluympäristö oli ollut suhteellisen suotuisa kolmen aiemman neljänneksen ajan. Lisäksi bruttokateprosenttiin vaikuttivat kielteisesti alempi kappalemääräinen myynti ja kilpailuympäristöstä johtuvat tiettyjen tuotteiden taktiset hinnoittelutoimenpiteet. 

NAVTEQ

Kesäkuun 22. päivä 2011 Nokia kertoi suunnitelmastaan muodostaa uusi Location & Commerce -liiketoiminta, johon yhdistetään NAVTEQ ja Devices & Services -liiketoiminnan paikannuspalvelutoiminnot. Location & Commerce -liiketoiminta on toiminnallinen ja raportoitava segmentti 1.10.2011 päivästä lähtien. Laajemmalle internet-ekosysteemille suunnatun laajan tuote- ja palveluvalikoiman lisäksi Location & Commerce -liiketoiminta kehittää myös Nokian älypuhelinstrategian mukaisia sisäänrakennettuja sosiaalisia paikkatietopalveluita, mukaanlukien Windows Phone -alustalle perustuvat Nokian laitteet, sekä tukee Nokian tavoitetta yhdistää seuraavat miljardia ihmistä internetiin.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto NAVTEQin tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO  NAVTEQIN TULOKSESTA
  4-6/2011 4-6/2010 Muutos 4-
6/2011 vs. 4-6/2010
1-3/2011 Muutos 4-
6/2011 vs. 1-3/2011
Liikevaihto, miljoonaa euroa 245 252 -3 % 232 6 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 82,9 % 81,4 %   84,1 %  
Ei-IFRS-toimintakulut, miljonaa euroa 151 153 -1 % 142 6 %
Ei-IFRS liikevoittoprosentti 21,5 % 19,8 %   23,3 %  

 

Liikevaihto

NAVTEQin liikevaihdon lasku vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti valuuttakurssimuutoksista ja karttalisenssien myynnin laskusta matkapuhelinasiakkaille. Tätä tasoitti osin karttalisenssien myynnin kasvu autoteollisuuden asiakkaille, mikä johtui autoteollisuuden korkeammasta navigoinnin käyttöasteesta. NAVTEQin liikevaihdon kasvu vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti kausiluonteisesti korkeammasta myynnistä kaikissa asiakaskategorioissa lukuunottamatta matkaviestimiä. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta NAVTEQin liikevaihto olisi kasvanut 1 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 9 % vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Bruttokateprosentti

NAVTEQin ei-IFRS-bruttokateprosentin kasvu vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti pienemmistä datatoimittajille maksetuista rojaltimaksuista. Ei-IFRS-bruttokateprosentin lasku vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti rojaltisopimuksen vuosittaisesta uusimisesta erään datatoimittajan kanssa.

Toimintakulut

NAVTEQin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut pysyivät samalla tasolla vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. NAVTEQ käytti enemmän rahaa paikkatietosisällön kehittämiseen, mutta tämän vaikutuksen korvasi valuuttakurssien muutokset. NAVTEQin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut kasvoivat 4 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mikä johtui projektien ajoituksesta ja siitä, että NAVTEQ käytti enemmän rahaa paikkatietosisällön kehittämiseen.

NAVTEQin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 6 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna valuuttakurssimuutosten vuoksi. NAVTEQin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut kasvoivat 10 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mikä johtui karttojen päivitykseen liittyvistä markkinointikampanjoista aiheutuneista markkinointikustannusten kausiluonteisesta kasvusta.

NAVTEQin hallinnon ei-IFRS-kulut pysyivät ennallaan vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui valuuttakurssimuutoksista ja pienemmistä hallintakustannuksista, joiden vaikutuksen suunnitellun Location & Commercen -liiketoiminnan perustamiseen liittyvät kustannukset tasoittivat. NAVTEQin hallinnon ei-IFRS-kulut kasvoivat 13 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtuen suunnitellun Location & Commerce -liiketoiminnan perustamiseen liittyvistä kustannuksista.

Nokia Siemens Networks

Nokia Siemens Networksin toiminnan tulos vuoden 2011 toiselta neljännekseltä pitää sisältään ostetun Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan huhtikuun 30. päivästä 2011 lähtien. Siksi Nokia Siemens Networksin tulos vuoden 2011 toiselta neljännekseltä ei ole suoraan vertailukelpoinen aiempien katsauskausien tulosten kanssa.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Nokia Siemens Networksin tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO NOKIA SIEMENS NETWORKSIN TULOKSESTA
  4-6/2011 4-6/2010 Muutos 4-6/2011 vs. 4-6/2010 1-3/2011 Muutos 4-6/2011 vs. 1-3/2011
Liikevaihto, miljoonaa euroa  3 642 3 039 20 % 3 171 15 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 26,6 % 30,8 %   26,9 %  
Ei-IFRS-toimintakulut, miljonaa
euroa
931 898 4 % 852 9 %
Ei-IFRS liikevoittoprosentti 1,1 % 1,7 %   0,1 %  

 

Liikevaihto

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia Siemens Networksin liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIA SIEMENS NETWORKSIN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
Miljoonaa euroa 4-6/2011 4-6/2010 Muutos 4-
6/2011 vs. 4-6/2010
1-3/2011 Muutos 4-
6/2011 vs. 1-3/2011
Eurooppa 1 122 1 136 -1 % 1 001 12 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 389 400 -3 % 307 27 %
Kiinan alue 403 357 13 % 322 25 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 973 594 64 % 988 -2 %
Pohjois-Amerikka 311 181 72 % 169 84 %
Latinalainen Amerikka 444 371 20 % 384 16 %
Yhteensä 3 642 3 039 20 % 3 171 15 %

 

Nokia Siemens Networks sai päätökseen Motorola Solutionsin verkkoliiketoiminnan oston huhtikuun 29. päivä 2011. Huhtikuun 30. päivästä 2011 lähtien vastuu Motorola Solutionsin GSM-, CDMA-, WCDMA-, WiMAX ja LTE tuotteiden asiakkaiden tukemisesta siirtyi Nokia Siemens Networksille. Noin 6 900 työntekijää siirtyy Motorolasta Nokia Siemens Networksiin, kuten myös vastuu 50 operaattoriasiakkaan tukemisesta 52 maassa. Yritysostoon sisältyi joukko tutkimus- ja tuotekehitystoimipisteitä muun muassa Yhdysvalloissa, Kiinassa, Venäjällä, Intiassa ja Iso-Britanniassa. Yritysoston odotetaan vahvistavan Nokia Siemens Networksin markkina-asemaa keskeisillä maantieteellisillä markkinoilla, erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Japanissa, sekä suhteessa eräisiin maailman johtaviin palveluntarjoajiin.

Nokia Siemens Networksin liikevaihdon 20 %:n kasvu vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti sekä tuote- että palveluliiketoiminnan kasvusta useimmilla alueilla, sekä ostetun Motorola-verkkoliiketoiminnan vaikutuksesta. Ilman ostettua Motorola-verkkoliiketoimintaa Nokia Siemens Networksin liikevaihto olisi kasvanut 13 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Nokia Siemens Networksin liikevaihdon 15 %:n kasvu vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui kausiluonteisesti vahvemmasta infrastruktuurimarkkinasta useimmilla alueilla sekä ostetun Motorola-liiketoiminnan kontribuutiosta. Ilman ostettua Motorola-verkkoliiketoimintaa Nokia Siemens Networksin liikevaihto olisi kasvanut 8 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia Siemens Networksin liikevaihto olisi kasvanut 21 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 16 % vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Bruttokateprosentti
Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentin lasku vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääasiassa alemmasta ohjelmistomyynnistä, epäsuotuisasta alueellisesta liikevaihdon jakaumasta ja uusista verkkoinfrastruktuurin modernisointiprojekteista tietyillä alueilla. Vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ostetulla Motorola-verkkoliiketoiminnalla oli noin 30 korkopisteen suuruinen positiivinen vaikutus.

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentin lasku vuoden 2011toisella neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui pääasiassa tiettyjen verkkojen modernisointiprojektien kielteisestä vaikutuksesta, mikä oli suurempi kuin parantuneen alueellisen jakauman vaikutus ja ostetun Motorola-verkkoliiketoiminnan noin 30 korkopisteen suuruinen positiivinen vaikutus.

Toimintakulut

Ilman ostettua Motorola-verkkoliiketoimintaa Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-toimintakulut olisivat laskeneet 6 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 1 % vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Nokia Siemens Neworksin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut kasvoivat 6 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 9 % vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Ilman ostettua Motorola-verkkoliiketoimintaa Nokia Siemens Networksin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut olisivat laskeneet 6 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 3 % vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna jatkuvien kustannussäästöhankkeiden ansiosta, joiden vaikutus on suurempi kuin radioteknologiaan liittyvien strategisten hankkeiden kasvaneiden investointien vaikutus.

Nokia Siemens Networksin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 2 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvoivat 7 % vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Ilman ostettua Motorola-verkkoliiketoimintaa Nokia Siemens Networksin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut olisivat laskeneet 6 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvaneet 2 % vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kulujen lasku vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pienemmistä myyntiä edeltävistä toiminnoista sekä jatkuvista kustannussäästöhankkeista. Kulujen kasvu vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti myyntiä edeltävistä toiminnoista.   

Nokia Siemens Networksin hallinnon ei-IFRS-kulut kasvoivat 7 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 15 % vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Ilman ostettua Motorola-verkkoliiketoimintaa Nokia Siemens Networksin hallinnon ei-IFRS-kulut olisivat laskeneet 2 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvaneet 4 % vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Hallinnon ei-IFRS-kulujen lasku vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui jatkuvista kustannusten hallintahankkeista. Hallinnon ei-IFRS-kulujen kasvu vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta liikevaihdosta.

Nokia Siemens Networksin liiketoiminnan muut ei-IFRS-tuotot ja kulut laskivat vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat samalla tasolla vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtuen joukosta muutoksia, joiden yksittäiset vaikutukset eivät olleet merkittäviä.

Liikevoittoprosentti
Nokia Siemens Networksin liikevoittoprosentin lasku vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna heijasti ensisijaisesti alempaa bruttokateprosenttia ja kasvaneita toimintakuluja sekä ostettuun Motorola-verkkoliiketoimintaan liittyviä integraatiokuluja. Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin kasvu vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna heijasti korkeampaa liikevaihtoa, minkä vaikutusta jossain määrin tasoitti ostettuun Motorola-verkkoliiketoimintaan liittyvät toimintakulujen ja integraatiokulujen kasvu.

Ostetulla Motorola-verkkoliiketoiminnalla oli noin 50 korkopisteen negatiivinen vaikutus Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosenttiin vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon ja vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Ilman integraatioon liittyviä eriä vaikutus olisi ollut positiivinen.

Vuoden 2011 toisen neljänneksen päättymisen jälkeen Nokia Siemens Networks on vahvistanut saaneensa päätökseen arvion pääomasijoittajien kiinnostuksesta yhtiötä kohtaan. Nykyiset kaksi osakkeenomistajaa Nokia ja Siemens uskovat olevansa parhaassa asemassa kasvattamaan Nokia Siemens Networksin arvoa ja ovat siksi vahvistaneet sitoutumisensa yhtiöön. Yhdessä Siemensin kanssa Nokia arvioi järjestelyvaihtoehtoja, jotka loisivat alan johtavan yrityksen, jolla on alansa paras kannattavuus ja joka on toimintakykyinen itsenäisenä.

VUODEN 2011 TOISEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia
-
Nokia ilmoitti nimittäneensä Michael Halbherrin vetämään Nokian uutta Location & Commerce -liiketoimintayksikköä, johon yhdistetään NAVTEQ ja Nokian sosiaalisten paikannuspalveluiden toiminnot Devices & Services -liiketoiminnasta 1.10.2011 alkaen. Halbherr kuuluu 1.7.2011 lähtien Nokian johtokuntaan ja raportoi toimitusjohtaja Stephen Elopille. Location & Commerce kehittää sekä kuluttajille tarkoitettuja uudenlaisia integroituja sosiaaliseen paikkatietoon perustuvia tuotteita ja palveluita että alusta- ja paikallisia kaupankäyntipalveluita, jotka ovat suunnattu laitevalmistajille, sovelluskehittäjille, internet-palveluntarjoajille, liikkeenharjoittajille ja mainostajille.
-
Nokia kertoi suunnitelmastaan sopeuttaa henkilöstömäärää maailmanlaajuisesti ja keskittää toimipisteitä uuden strategiansa toteuttamiseksi. Suunnitelmaan kuuluu henkilöstön vähentäminen noin 4 000 työntekijällä maailmanlaajuisesti vuoden 2012 loppuun mennessä. Suurin osa vähennyksistä on Tanskassa, Suomessa ja Iso-Britanniassa.

Devices & Services
-
Nokia allekirjoitti Microsoftin kanssa lopullisen sopimuksen jonka tuloksena syntyy uusi, yhtiöiden toisiaan täydentäviä vahvuuksia hyödyntävä maailmanlaajuinen mobiiliekosysteemi.
-
Nokia kertoi solmineensa patenttilisenssisopimuksen Applen kanssa. Sopimus päättää kaikki vireillä olevat patenttioikeudenkäynnit yhtiöiden välillä. Sen mukaisesti Nokia ja Apple myös vetäytyvät Yhdysvaltain kansainvälisen kaupan komissiossa (US ITC) nostamistaan kanteista.
-
Nokia aloitti Nokia E6- ja Nokia X7 -laitteiden toimitukset. Uusi Nokia E6-älypuhelin on suunniteltu bisneskäyttäjille ja Nokia X7-älypuhelin on tarkoitettu viihteen kuluttajille. Laitteet ovat ensimmäiset uutta Symbian Anna -ohjelmistoversiota käyttävät Nokian älypuhelimet. Symbian Annassa on uudet ikonit ja käytettävyysparannuksia kuten parannettu tekstinsyöttö, nopeampi selain ja uudistettu Nokia Kartat.
-
Nokia aloitti uuden Symbian Anna -ohjelmiston sisältävien Nokia N8-, Nokia E7-, Nokia C7 - ja Nokia C6-01 -laitteiden toimitukset ja kertoi että elokuun loppuun mennessä näiden laitteiden olemassa olevat omistajat, joiden laitteessa on aiempi Symbian-ohjelmistoversio, voivat myös ladata Symbian Anna -ohjelmiston puhelimiinsa.
-
Nokia ja Accenture allekirjoittivat sopimuksen Nokian Symbian-ohjelmistokehityksen ja tuen ulkoistamisesta Accenturelle.  Sopimuksen mukaan Accenture tarjoaa Nokialle Symbian-pohjaisia ohjelmistokehitys- ja -tukipalveluita vuoden 2016 loppuun asti. Noin 2 800 Nokian työntekijän Intiassa, Iso-Britanniassa, Kiinassa, Suomessa ja Yhdysvalloissa odotetaan siirtyvän Nokiasta Accentureen kun järjestely on saatu päätökseen, minkä odotetaan tapahtuvan lokakuun alkupuolella 2011.
-
Nokia esitteli Nokia N9 -laitteen, joka on täysin kosketuksella toimiva älypuhelin. Nokia N9 on Nokian MeeGo-kehitystyön tulos. Siinä on polykarbonaattikuori, joka mahdollistaa entistäkin paremman antennin suorituskyvyn, ja sitä kautta paremman kuuluvuuden, paremman äänenlaadun ja vähemmän katkenneita puheluita. Nokia N9 myös hyödyntää yhä älykkäämmin NFC-teknologiaa sisällön jakamiseen ja lisälaitteiden yhdistämiseen. Nokia N9:ssä on myös uusi innovaatio, jossa tyypillisesti puhelimen alaosassa oleva koti-näppäin on korvattu yksinkertaisella hipaisuliikkeellä.
-
Nokia aloitti ensimmäisen kaksois-SIM-puhelimensa Nokia C2-00:n toimitukset. Nokia C2-00 mahdollistaa kahden SIM-kortin käyttämisen samassa laitteessa, eli tekstiviestit ja puhelut voivat tulla kumpaan numeroon tahansa kun puhelun on päällä. Nokia C2-00 on Series 40 -pohjainen laite.
-
Nokia aloitti Nokia X1-01-kaksois-SIM-puhelimen toimitukset. Laite on Series 30 -pohjainen ja se on optimoitu musiikin soittamista varten tehokkaalla sisäänrakennetulla kaiuttimella.
-
Nokia laajensi kaksois-SIM-tuotevalikoimaansa esittelemällä Nokia C2-03-puhelimen, jossa on ainutlaatuiset kaksois-SIM-ominaisuudet. Käyttäjä voi personoida jopa viisi SIM-korttia ja lisäksi laitteessa on Nokian Easy Swap -teknologia, joka tekee SIM-kortin vaihtamisesta yksinkertaista ja nopeaa. Kuten myös kahdessa muussa vuoden 2011 toisen neljänneksen aikana esitellyssä uudessa matkapuhelimessa - Nokia C2-02- ja Nokia C2-06-puhelimissa - Nokia C2-03-puhelimiessa on uusi Nokia- selain, joka mahdollistaa henkilökohtaisemman ja edullisemman internetin käyttökokemuksen. Nokia- selain on saatavilla 87 eri kielellä. Se pakkaa dataa ja vähentää siten internetin käyttökustannuksia. Kaikissa kolmessa uudessa puhelinmallissa on myös edistyksellinen, kustannustehokas karttapalvelu Nokia Kartat Series 40-ohjelmistolle. Nokia Kartat Series 40 -ohjelmistolle-palvelussa on sama ominaisuus kuin Nokian älypuhelimissa olevassa karttapalvelussa, eli käyttäjä voi katsoa karttoja ja suunnitella reittejä kun puhelin on offline-tilassa.
-
Nokia toi markkinoille fotorealistiset 3D-mallit tietyille kaupunkialueille Ovi Karttojen internet-versioon. Tämä ilmainen ominaisuus tuo uuden ulottuvuuden Ovi Karttoihin ja sen avulla ihmiset voivat tutustua paikkoihin aivan uudella tavalla.
-
Kauppa sisällön ja sovellusten lataukset jatkoivat kasvuaan neljänneksen aikana. Heinäkuun 2011 alussa Kaupasta tehtiin yli 6,5 miljoonaa latausta päivässä, kun huhtikuussa 2011 kerrottu määrä oli jopa 5 miljoonaa latausta päivässä. Kasvua ovat vauhdittaneet uusilla Symbian-laitteilla tehdyt lataukset. Noin 225 miljoonan Symbian-käyttäjän kasvaneen sovelluskysynnän myötä Kaupan valikoima on kasvanut yli 50 000 sovellukseen.
-
Nokia kertoi suunnitelmastaan tehdä Qt-teknologiasta keskeinen osa matkapuhelinstrategiaansa. Tämä tarkoittaa sovelluskehittäjille merkittävää Qt-sovellusten jakelu- ja kaupallistamismahdollisuuksien kasvua.
-
Nokia esitteli Qt SDK -sovellustyökalujen version 1.1, joka tarjoaa yhden integroidun kehitysympäristön sekä kuluttajasovellusten kehittämiseen Nokian Symbian-alustalle että tietokonesovelluksille kuten Windows 7, Mac OSX and Linux.  Qt SDK on täydellinen ja helppokäyttöinen työkalu, joka on suunniteltu vähentämään Nokian kosketusnäytöllisille laitteille tehtyjen sovellusten kehitykseen vievää aikaa.

NAVTEQ
-
NAVTEQ esitteli LocationPoint -mobiilimainosverkkonsa Etelä-Afrikassa.
-
NAVTEQ kertoi reaaliaikaisen liikennetiedon olevan saatavilla Venäjällä ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa. Kun reaaliaikaiset liikennetiedot lanseerattiin Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, data tuotiin samaan aikaan saataville myös Nokian älypuhelimiin.
-
NAVTEQ kertoi toimittavansa karttatietoja uusiin Fujifilmin ja Olympus Imagingin GPS:llä varustettuhin digikameroihin.
-
NAVTEQ esitteli TPEG-pohjaista liikennepalveluaan, joka vähentää merkittävästi liikennetietojen ja muun dynaamisen tiedon toimituskustannuksia.
-
NAVTEQ laajensi toimintaansa Intiassa avaamalla toisen tuotantokeskuksen ja esittelemällä NAVTEQ Natural Guidance -palvelun Intiassa.

Nokia Siemens Networks 

- Nokia Siemens Networks saattoi 29.4.2011 päätökseen Motorola Solutionsin tietyt langattoman verkon liiketoiminnot käsittävän yrityskaupan ja maksoi niistä 975 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria käteisellä. Yritysosto on suunniteltu vahvistamaan yhtiön asemaa Pohjois-Amerikassa ja Japanissa, ja sen myötä yhtiöön tulee noin 6 900 työntekijää 52 maassa.
- Yhtiö julkisti useita merkittäviä mobiililaajakaistasopimuksia. Näihin kuuluivat LTE-toimitus LG U+:lle Koreaan, HSPA+ -toimitus osana 3G-verkon modernisointia ja laajennusta Celcomille Klang Valleyhin Malesiaan, sekä avaimet käteen -sopimus 3G/HSPA -verkkolaitteiden ja palveluiden toimittamisesta TelCellille Alankomaiden Antilleille. Yhtiö solmi järjestelmäintegrointisopimuksen Megafonin kanssa maanlaajuisen IP mobile backhaul -verkon toimittamisesta Venäjälle sekä sopimuksen pakettivälitteisen runkoverkon toimittamisesta Optusille Australiaan. Lisäksi italialainen laajakaistapalveluiden tarjoaja FASTWEB valitsi Nokia Siemens Networksin ja Juniper Networksin verkkonsa kapasiteetin lisääjäksi ja Multiservice IP backbone -verkon toimittajaksi
- SK Telecom Koreassa valitsi Nokia Siemens Networksin toimittamaan 100G-valmiuden omaavan optisen verkkojärjestelmän ja venäläinen infrastruktuuripalveluiden tarjoaja INOVENTICA valitsi Nokia Siemens Networksin optisen DWDM -siirtoverkon tarjotakseen pilvipalveluita. Nokia Siemens Networks ilmoitti investoineensa johtavaan yhdysvaltalaiseen puolijohdekehittäjään ClariPhy Inc:iin seuraavan sukupolven alustojen kehittämiseksi.
- Operaattoripalveluiden alueella Nokia Siemens Networks ilmoitti Sao Paulossa Brasiliassa sijaitsevan Global Network Operations Centerin (GNOC) toiminnan aloittamisesta. Kiinassa yhtiö solmi viisivuotisen sopimuksen Shanghai Unicomin kanssa verkon ylläpitopalveluista. China Unicomin tytäryhtiö Anhuin provinssissa ottaa käyttöön Nokia Siemens Networksin energiaratkaisut vähentääkseen 20 % tukiasemien virrankulutuksesta.
- Asiakaskokemuksen hallinnan alueella Nokia Siemens Networks lisäsi CEM 2.0:n tuotevalikoimaansa. Sen avulla operaattorit voivat tilaajatietoja tehokkaasti hyödyntämällä parantaa asiakkaiden kokemaa palvelua ja oman liiketoimintansa tuloksia. Yhtiö ilmoitti Zain Kuwaitin ottavan käyttöön kaksi CEM-alustaa, Serve atOnce Traffican ja Serve atOnce Intelligencen.
- Nokia Siemens Networks allekirjoitti sopimuksen Yutong Bus -yhtiön kanssa Kiinassa machine-to-machine (M2M) -palvelualustan toimittamisesta ja telematiikkasovellusten kehittämistä pohjautuen Software-as-a-Service (SaaS) -malliin.
- Nokia Siemens Networks laajensi Liquid Radio -arkkitehtuuriaan lanseeraamalla uuden suuritehoisen radiomoduulin Flexi Multiradio -tukiasematuoteperheeseen CommunicAsia 2011 -messuilla Singaporessa.

Yllä mainituista pääkohdista löytyy enemmän tietoa lehdistötiedotteista osoitteista http://www.nokia.com/press, www.navteq.com/about/press ja http://www.nokiasiemensnetworks.com/press

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) suunnitelmat ja odotetut hyödyt liittyen strategiseen kumppanuuteen Microsoftin kanssa jossa pyritään yhdistämään yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaaminen uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi ja jossa otamme Windows Phone -ohjelmistoalustan ensisijaiseksi älypuhelinalustaksemme; B) uuden strategiamme toteuttamisen aikataulu ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa ja organisaatiorakenteessa; C) tuotteiden ja palveluiden toimituksiin liittyvät ajankohdat; D) kykymme luoda uutta, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; E) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; F) arviot ja tavoitteet koskien teollisuudenalan volyymien kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme; G) toiminnallisia tavoitteita ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; H) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; J) arviot koskien yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet yrityskauppojen tai uudelleenjärjestelyiden toteuduttua; ja K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme luoda kilpailukykyinen älypuhelinalusta korkealaatuisille, erottuville ja voitokkaille älypuhelimille tai uusia liikevaihdon lähteitä Microsoft-kumppanuuden avulla; 2) arvioitu aikataulu siirtymiselle Windows Phone-ohjelmistoalustaan ensisijaisena älypuhelinalustanamme ja alustaan perustuvien tuotteiden tuomiselle markkinoille; 3) kykymme ylläpitää nykyisen Symbian-ohjelmistoalustamme kilpailukykyisyyttä; 4) kykymme saada tuottoa sijoituksillemme MeeGo-ohjelmistoalustaan, seuraavan sukupolven laitteisiin, ohjelmisto-alustoihin ja käyttäjäkokemuksiin; 5) kykymme rakentaa kilpailukykyinen ja kannattava maailmanlaajuinen ekosysteemi, joka on riittävän suuri ja houkutteleva ja tarjoaa riittävästi lisäarvoa kaikille osallistujille, sekä tuoda voitokkaita älypuhelimia markkinoille oikea-aikaisesti; 6) kykymme tuottaa oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti laitteistoltaan erottuvia matkapuhelimia; 7) kykymme nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille uusia kilpailukykyisiä äly- ja matkapuhelimia oikea-aikaisesti; 8) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 9) kykymme panna täytäntöön strategioitamme, erityisesti uusi mobiilituotestrategia; 10) kova kilpailutilanne eri toimialoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 11) kykymme säilyttää ja hyödyntää perinteisiä vahvuuksiamme mobiilituotemarkkinoilla, mikäli epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme ja jakelijoidemme asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä uuden strategiamme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta; 12) menestyksemme yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyissä kolmansien osapuolten, mukaan lukien Microsoftin kanssa; 13) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 14) kykymme hankkia oikea-aikaisesti ja keskeytyksettä riittäviä määriä laadukkaita täysin toimivia komponentteja, osarakenteita ja ohjelmistoja edullisin ehdoin, mukaan lukien tuotantoon tai toimituksiin liittyvät häiriöt, jotka johtuvat epäsuotuisista olosuhteista toimittajiemme sijaintipaikoilla; 15) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon, palveluiden kehittämisen ja toimittamisen, sekä logistiikan tehokkuutta; 16) kykymme varmistaa tuotteiden oikea-aikaiset ja määrältään riittävät toimitukset, jotka täyttävät asiakkaidemme vaatimukset ja kykymme hallita varastoamme ja sopeutua oikea-aikaisesti tuotteidemme kysynnän muutoksiin; 17) todelliset tai väitetyt ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 18) meidän tai yhteistyökumppaniemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koskevien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmaiseminen tai vuoto; 19) kustannusten menestyksekäs hallitseminen, mukaan lukien kykymme saavuttaa tavoiteltuja kustannussäästöjä sekä toteuttaa niihin liittyviä uudelleenjärjestelyitä kuten henkilöstövähennyksiä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti; 20) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöönpanna 1.4.2011 voimaan tuleva uusi toimintarakenne matkaviestin- ja palveluliiketoiminallemme; 21) langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan kehitys sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 22) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin ja Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 23) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 24) kykymme suojata useita Nokian, NAVTEQin ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 25) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset sekä poliittiset tai taloudelliset epävakaudet maissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 26) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 27) oikeudenkäyntien epäsuotuisat lopputulokset; 28) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiilituotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 29) kykymme saavuttaa tavoitellut Nokia Siemens Networksin kustannussäästöt ja lisätä sen kannattavuutta sekä toteuttaa siihen liittyviä uudelleenjärjestelyitä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti; 30) Nokia Siemens Networksin kyky säilyttää ja parantaa sen markkina-asemaa tai vastata menestyksekkäästi kilpailuympäristön muutoksiin; 31) Nokia Siemens Networksin likviditeetti ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin; 32) Nokia Siemens Networksin kyky menestyksekkäästi integroida Motorola Solutions -yhtiöltä hankitut langattomat verkkotoiminnot, ylläpitää hankittuun liiketoimintaan liittyvät asiakassuhteet, ristiinmyydä tuotteitaan ja palveluitaan hankitun liiketoiminnan asiakkaille ja saavuttaa arvioidut hyödyt ja synergiat yrityskaupasta; 33) Nokia Siemens Networksin kyky tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä parannuksia ja teknologioita; 34) Nokia Siemens Networksin menestys tietoliikenneverkkoihin liittyvien palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa sen liiketoiminta ja toiminnot oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 35) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 36) asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 37) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemens AG:n entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 38) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2010 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss.12-39 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. 07180 34927
Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 914 3680 555

Nokia suunnittele julkistavansa vuoden 2011 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksensa 20.10.2011.

www.nokia.fi
www.nokia.com