Olet tässä

Nokian hallitus on hyväksynyt Nokian osakepohjaisen palkkio-ohjelman vuodelle 2012

Nokia Oyj

Pörssitiedote

26.1.2012 klo 13.30                                                     

Nokian hallitus on hyväksynyt Nokian vuoden 2012 osakepohjaisen palkkio-ohjelman. Ohjelma koostuu tulosperusteisista osakepalkkioista, jotka ovat riippuvaisia kahden erillisen taloudellisen suorituskriteerin saavuttamisesta; ehdollisista osakepalkkioista, joita myönnetään yhdessä tulosperusteisten osakepalkkioiden kanssa; sekä rajallisemmin myönnettävistä optio-oikeuksista.

Vuoden 2012 osakepohjainen palkkio-ohjelma tulee tukemaan työntekijöiden tavoitteiden yhdenmukaistamista Nokian tavoitteiden kanssa yhtiön liiketoiminnan siirtymävaiheen jatkuessa. Ylimmän johdon osakepohjaisina kannustinmuotoina tulevat olemaan pääasiallisesti tulosperusteiset osakepalkkiot ja optio-oikeudet. Keskijohdolle myönnettävät osakepohjaiset palkkiot tulevat pääasiallisesti muodostumaan tulosperusteisista ja ehdollisista osakepalkkioista. Muiden työntekijätasojen osalta tulosperusteisia ja ehdollisia osakepalkkioita käytetään valikoivin perustein tehtävissään vahvaa erikoisosaamista osoittavien henkilöiden sekä muiden Nokian tulevaisuuden kannalta keskeisten työntekijöiden sitouttamiseen ja rekrytointiin.

Nokian tasapainottava lähestymistapa ja tulosperusteisten osakepalkkioiden käyttö merkittävimpänä pitkän aikavälin kannustinmuotona yhdessä ehdollisten osakepalkkioiden kanssa edistävät tehokkaasti yhtiön pitkäjänteistä arvon luomista ja pitkän aikavälin elinkelpoisuutta. Ne myös varmistavat, että palkkio perustuu toteutuneeseen suoritukseen ja että Nokian kannalta keskeisen henkilöstön sitouttaminen ja rekrytointi turvataan. 

Vuoden 2012 osakepohjaiseen palkkio-ohjelmaan arvioidaan osallistuvan noin 4 500 työntekijää.

Tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman mukaan annetaan Nokian osakkeita sillä edellytyksellä, että ennalta määritelty vähimmäistaso saavutetaan vähintään toisen taloudellisen suorituskriteerin osalta. Suorituskriteerit ovat liikevaihto ja osakekohtainen tulos suorituskauden aikana. Vuoden 2012 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman suorituskriteerien vähimmäis- ja enimmäistasot ovat suunniteltu päätettävän ja julkistettavan vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tätä ennen tulosperusteisia osakepalkkioita ei anneta ohjelman perusteella. Vuoden 2012 tulosperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa on kaksivuotinen suorituskausi (2012-2013) ja tämän jälkeen yhden vuoden sitouttamiskausi.  Siten ensimmäisen kahden vuoden taloudellisen suorituksen perusteella määräytyvä osakemäärä annetaan kolmannen vuoden päätyttyä. Vuonna 2012 myönnettävien tulosperusteisten osakepalkkioiden perusteella voidaan antaa enintään 36 miljoonaa Nokian osaketta, mikäli molempien suorituskriteerien osalta on saavutettu niiden enimmäistaso.

Vuoden 2012 ehdollisessa osakepalkkio-ohjelmassa on kolmivuotinen sitouttamiskausi.  Ehdollisten osakepalkkioiden myöntäminen vuonna 2012 voi johtaa enintään yhteensä 14 miljoonan Nokian osakkeen antamiseen.

Osana vuoden 2012 osakepohjaista palkkio-ohjelmaa tullaan antamaan optio-oikeuksia yhtiökokouksen vuonna 2011 hyväksymän optio-ohjelman nojalla. Optio-oikeuksia voidaan antaa vuoden 2011 optio-ohjelman nojalla vuoden 2013 loppuun asti ja ne ovat käytettävissä seuraavasti: osakkeiden merkintäaika 50 prosentille optio-oikeuksista alkaa kolmen vuoden kuluttua niiden antamispäivästä ja seuraaville 50 prosentille neljän vuoden kuluttua niiden antamispäivästä. Vuoden 2012 osakepohjaisen palkkio-ohjelman puitteissa on suunniteltu annettavan vuonna 2012 korkeintaan noin 8.5 miljoonaa optio-oikeutta.

Jo myönnettyjen Nokian osakepalkkioiden ja optio-oikeuksien yhteenlaskettu laimennusvaikutus on 31.12.2011 enintään noin 1,8 % olettaen, että tulosperusteisten osakepalkkioiden perusteella tulisi annettavaksi enimmäismäärä osakkeita. Vuoden 2012 osakepohjaisen palkkio-ohjelman lisävaikutus, olettaen, että tulosperusteisten osakepalkkioiden perusteella tulisi annettavaksi enimmäismäärä osakkeita, on enintään noin 1,6 %.

Osakkeiden suoritukset aiempien osakepalkkio-ohjelmien perusteella

Vuoden 2009 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman suorituskausi päättyi 31.12.2011. Osallistujille ei anneta osakkeita ohjelman perusteella, koska kummankaan suorituskriteerin (osakekohtainen tulos ja keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu) vähimmäistasoa ei saavutettu. Muiden, huomattavasti pienempien osakepohjaisten kannustinohjelmien sitoumusten täyttämiseksi Nokian hallitus on päättänyt antaa 1 010 000 yhtiön hallussa olevaa Nokian osaketta (NOK1V) suorituksena ohjelmiin osallistuville noin 400 Nokia-konsernin työntekijälle.  

Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on tullut olennainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3 miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita jakaakseen kokemuksiaan, saadakseen tietoa, löytääkseen tiensä tai yksinkertaisesti puhuakseen toisilleen. Nokian innovatiivinen teknologia ja muotoilu ovat tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: http://www.nokia.com/about-nokia

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) suunnitelmat ja odotetut hyödyt liittyen strategiseen kumppanuuteen Microsoftin kanssa jossa pyritään yhdistämään yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaaminen uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi ja jossa otamme Windows Phone -ohjelmistoalustan ensisijaiseksi älypuhelinalustaksemme; B) uuden strategiamme toteuttamisen aikataulu ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa ja organisaatiorakenteessa; C) tuotteiden ja palveluiden toimituksiin liittyvät ajankohdat; D) kykymme luoda uutta, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; E) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; F) arviot ja tavoitteet koskien teollisuudenalan volyymien kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme; G) toiminnallisia tavoitteita ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; H) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; J) arviot koskien yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet yrityskauppojen tai uudelleenjärjestelyiden toteuduttua; ja K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme luoda kilpailukykyinen älypuhelinalusta korkealaatuisille, erottuville ja voitokkaille älypuhelimille tai uusia liikevaihdon lähteitä Microsoft-kumppanuuden avulla; 2) arvioitu aikataulu siirtymiselle Windows Phone-ohjelmistoalustaan ensisijaisena älypuhelinalustanamme ja alustaan perustuvien tuotteiden tuomiselle markkinoille; 3) kykymme ylläpitää nykyisen Symbian-ohjelmistoalustamme kilpailukykyisyyttä; 4) kykymme saada tuottoa sijoituksillemme MeeGo-ohjelmistoalustaan, seuraavan sukupolven laitteisiin, ohjelmisto-alustoihin ja käyttäjäkokemuksiin; 5) kykymme rakentaa kilpailukykyinen ja kannattava maailmanlaajuinen ekosysteemi, joka on riittävän suuri ja houkutteleva ja tarjoaa riittävästi lisäarvoa kaikille osallistujille, sekä tuoda voitokkaita älypuhelimia markkinoille oikea-aikaisesti; 6) kykymme tuottaa oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti laitteistoltaan erottuvia matkapuhelimia; 7) kykymme nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille uusia kilpailukykyisiä äly- ja matkapuhelimia oikea-aikaisesti; 8) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 9) kykymme panna täytäntöön strategioitamme, erityisesti uusi mobiilituotestrategia; 10) kova kilpailutilanne eri toimialoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 11) kykymme säilyttää ja hyödyntää perinteisiä vahvuuksiamme mobiilituotemarkkinoilla, mikäli epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme ja jakelijoidemme asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä uuden strategiamme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta; 12) menestyksemme yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyissä kolmansien osapuolten, mukaan lukien Microsoftin kanssa; 13) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 14) kykymme hankkia oikea-aikaisesti ja keskeytyksettä riittäviä määriä laadukkaita täysin toimivia komponentteja, osarakenteita ja ohjelmistoja edullisin ehdoin, mukaan lukien tuotantoon tai toimituksiin liittyvät häiriöt, jotka johtuvat epäsuotuisista olosuhteista toimittajiemme sijaintipaikoilla; 15) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon, palveluiden kehittämisen ja toimittamisen, sekä logistiikan tehokkuutta; 16) kykymme varmistaa tuotteiden oikea-aikaiset ja määrältään riittävät toimitukset, jotka täyttävät asiakkaidemme vaatimukset ja kykymme hallita varastoamme ja sopeutua oikea-aikaisesti tuotteidemme kysynnän muutoksiin; 17) todelliset tai väitetyt ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 18) meidän tai yhteistyökumppaniemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koskevien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmaiseminen tai vuoto; 19) kustannusten menestyksekäs hallitseminen, mukaan lukien kykymme saavuttaa tavoiteltuja kustannussäästöjä sekä toteuttaa niihin liittyviä uudelleenjärjestelyitä kuten henkilöstövähennyksiä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti; 20) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöönpanna uusi toimintarakenne liiketoiminnoillemme; 21) langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan kehitys sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 22) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin ja Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 23) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 24) kykymme suojata useita patentoituja standardisoituja tai differoivia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 25) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset sekä poliittiset tai taloudelliset epävakaudet maissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 26) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 27) oikeudenkäyntien epäsuotuisat lopputulokset; 28) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiilituotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 29) kykymme saavuttaa tavoitellut Nokia Siemens Networksin kustannussäästöt ja lisätä sen kannattavuutta sekä toteuttaa siihen liittyviä uudelleenjärjestelyitä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti; 30) Nokia Siemens Networksin kyky säilyttää ja parantaa sen markkina-asemaa tai vastata menestyksekkäästi kilpailuympäristön muutoksiin; 31) Nokia Siemens Networksin likviditeetti ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin; 32) Nokia Siemens Networksin kyky menestyksekkäästi integroida Motorola Solutions -yhtiöltä hankitut langattomat verkkotoiminnot, ylläpitää hankittuun liiketoimintaan liittyvät asiakassuhteet, ristiinmyydä tuotteitaan ja palveluitaan hankitun liiketoiminnan asiakkaille ja saavuttaa arvioidut hyödyt ja synergiat yrityskaupasta; 33) Nokia Siemens Networksin kyky tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä parannuksia ja teknologioita; 34) Nokia Siemens Networksin menestys tietoliikenneverkkoihin liittyvien palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa sen liiketoiminta ja toiminnot oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 35) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 36) asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 37) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemens AG:n entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 38) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2010 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss.12-39 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Lisätietoja tiedotusvälineille ja sijoittajille:

 Nokia

Viestintä

Puh. 07180 34900

Sijoittajasuhteet, Eurooppa

Puh. 07180 34927

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat

Puh. +1 914 368 0555

www.nokia.com

www.nokia.fi