Olet tässä

Nokia Oyj:n vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;}
table.hugin { border-color:black;}
td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
18.4.2013 klo 13.00

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa http://www.results.nokia.com/results/Nokia_results2013Q1f.pdf. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia-yhtymän vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-osakekohtainen tulos -0,02 euroa, raportoitu osakekohtainen tulos -0,07 euroa
- Nokia saavutti yhtymätasolla operatiivisen kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä kolmantena perättäisenä vuosineljänneksenä ei-IFRS-liikevoittoprosentin ollessa 3,1 vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.
- Devices & Services -liiketoiminta saavutti kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä toisena perättäisenä vuosineljänneksenä ei-IFRS-liikevoittoprosentin ollessa 0,1 vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Devices & Services -liiketoimintaan vaikutti myönteisesti vahva keskittyminen toimintakuluihin ja 50 miljoonan euron vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyvä kulujen oikaisu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.
- Nokia Siemens Networks saavutti kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä neljäntenä perättäisenä vuosineljänneksenä ei-IFRS-liikevoittoprosentin ollessa 7,0 vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Nokia Siemens Networksiin vaikutti myönteisesti vahva bruttokateprosentti ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Nokia-yhtymän liikevaihto oli 5,9 miljardia euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä
- Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto oli 2,9 miljardia euroa, ja se laski 25 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna.
- Nokia Lumia -laitteiden kappalemääräinen myynti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 5,6 miljoonaa laitetta, ja se kasvoi 27 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna heijastaen kasvavaa myönteistä kehitystä.
- Mobile Phones -yksikön kappalemääräinen myynti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 55,8 miljoonaa laitetta, ja se laski 30 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Lasku heijasti toimialan kilpailudynamiikkaa ja aiemmin arvioitua normaalia suurempaa kausiluonteista vaihtelua Mobile Phones -yksikön kohdemarkkinoilla.
- Nokia Siemens Networksin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa ja se laski 30 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna heijastaen toimialan kausiluonteisuutta.

Nokia-yhtymän nettokassa oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä korkeampi kuin vuoden 2012 viimeisellä  neljänneksellä
- Nokia-yhtymän tase ja kassa-asema olivat vahvoja vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopussa yhtymän bruttokassan ollessa 10,1 miljardia euroa ja nettokassan ollessa 4,5 miljardia euroa.
- Nokia-yhtymä vahvisti nettokassaansa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä nettokassan kasvaessa vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna noin 120 miljoonalla eurolla. Nokia Siemens Networksin osuus Nokia-yhtymän nettokassan muutoksesta oli noin 210 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Stephen Elop sanoi tuloksesta:
"Tarkastellessamme kokonaisuutta olemme tyytyväisiä siihen, että Nokia-yhtymä saavutti kolmantena perättäisenä vuosineljänneksenä operatiivisen kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä. Toimeenpanemme strategiaamme ripeästi ja hallitsemme kuluja erittäin hyvin, samalla kun toimimme erittäin kilpaillussa toimintaympäristössä.

Toiminnassamme on alueita, joilla etenemme, ja alueita, joihin keskitymme entistä vahvemmin. Kuluttajat ovat esimerkiksi ottaneet Lumia-tuotevalikoimamme myönteisesti vastaan kappalemääräisen myynnin kasvaessa vuosineljänneksittäin. Nokia Siemens Networksin vuosineljännes oli jälleen vahva tuoden lisänsä Nokia-yhtymän yleisesti parantuneeseen kassa-asemaan. Toisaalta taas Mobile Phones -yksikkömme toimii kilpailullisesti vaikeassa ympäristössä ja näihin haasteisiin vastataksemme teemme taktisia toimenpiteitä ja tuomme markkinoille uusia innovaatioita.

Kaikkien näiden toimenpiteiden tavoitteena on taloudellisen tuloksemme parantaminen ja lisäarvon tuottaminen osakkeenomistajillemme."

YHTEENVETO TALOUDELLISISTA PÄÄKOHDISTA

  Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen

raportoidut ja ei-IFRS-luvut1,2,3
Miljoonaa euroa 1-3/2013 1-3/2012 Muutos
 1-3/2013


Vs.

1-3/2012
10-12/2012 Muutos
 1-3/2013


Vs.

10-12/2012
Nokia
Liikevaihto 5 852 7 354 -20 % 8 041 -27 %
Liikevoitto -150 -1 338 427
Liikevoitto (ei-IFRS) 181 -258 623 -71 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa -0,07 -0,25 0,05
Tulos per osake, laimennettu, euroa (ei-IFRS)4 -0,02 -0,08 0,05
Liiketoiminnan nettorahavirta 206 -590 563 -63 %
Nettokassa ja muut likvidit varat5 4 480 4 872 -8 % 4 360 3 %
Devices & Services6
 Liikevaihto 2 888 4 246 -32 % 3 854 -25 %
 Smart Devicesin
liikevaihto
1 164 1 704 -32 % 1 225 -5 %
 Mobile Phonesin
liikevaihto
1 590 2 311 -31 % 2 468 -36 %
 Matkaviestinten
kappalemääräinen
myynti (miljoonaa
laitetta)
61,9 82,7 -25 % 86,3 -28 %
 Smart Devicesin
kappalemääräinen
myynti (miljoonaa
laitetta)
6,1 11,9 -49 % 6,6 -8 %
 Mobile Phonesin
kappalemääräinen
myynti (miljoonaa
laitetta)
55,8 70,8 -21 % 79,6 -30 %
 Matkaviestinten
keskimääräinen
myyntihinta7
47 51 -8 % 45 4 %
 Smart Devicesin
keskimääräinen
myyntihinta7
191 143 34 % 186 3 %
 Mobile Phonesin
keskimääräinen
myyntihinta7
28 33 -15 % 31 -10 %
 Liikevoitto -42 -218 263
 Liikevoitto (ei-IFRS) 4 -126 39 -90 %
 Liikevoittoprosentti -1,5 % -5,1 % 6,8 %
 Liikevoittoprosentti
(ei-IFRS)
0,1 % -3,0 % 1,0 %
HERE6
 Liikevaihto 216 277 -22 % 278 -22 %
 Liikevoitto -97 -94 -56
 Liikevoitto (ei-IFRS) -5 36 40
 Liikevoittoprosentti -44,9 % -33,9 % -20,1 %
 Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) -2,3 % 12,9 % 14,4 %
Nokia Siemens Networks6
 Liikevaihto 2 804 2 947 -5 % 3 988 -30 %
 Liikevoitto 3 -1 004 252 -99 %
 Liikevoitto (ei-IFRS) 196 -146 576 -66 %
 Liikevoittoprosentti 0,1 % -34,1 % 6,3 %
 Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 7,0 % -5,0 % 14,4 %

Alaviite 1 liittyen ei-IFRS-tulokseen (johon viitataan myös ilmauksella "ilman kertaluonteisia eriä"): Nokia antaa raportoitujen tietojen lisäksi tiettyjä ei-IFRS-tietoja, jotka kuvaavat liiketoiminnan toiminnallista tulosta ilman kertaluonteisia eriä. Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Nokia uskoo, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa. Alaviite 2 sisältää tietoa niistä kertaeristä, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin. Lisätietoja mukaan lukien ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-tunnuslukuihin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen ja vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen osalta esitetään vuoden 2013 ensimmäisen  neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilla25, 27 - 32. Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin ei-IFRS-lukuihin löytyy 24.1.2013 julkaistun vuoden 2012 viimeisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 24 - 25 ja 26 - 32.

Alaviite 2 liittyen ei-IFRS-tunnuslukuihin, joihin eivät sisälly seuraavat erät:

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen 331 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:
- 129 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä mukaan lukien avainmarkkinoille ja -tuotesegmentteihin keskittyvän strategian mukainen maa- ja sopimusvähennyksiin liittyvä 53 miljoonan euron kuluerä.
- 5 miljoonan euron HERE-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 72 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 27 miljoonan euron tuloerä Devices & Services -liiketoiminnassa liittyen kartellikorvauksiin.
- 64 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
- 87 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.  
- 1 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally -yrityskaupoista.

Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen 196 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:
- 255 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä mukaan lukien uuden avainmarkkinoille ja -tuotesegmentteihin keskittyvän strategian mukainen maa- ja sopimusvähennyksiin liittyvä 34 miljoonan euron kuluerä ja 2 miljoonan euron arvonalennuksista johtuva kuluerä. 9 miljoonan euron HERE-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 2 miljoonan euron kuluerä liittyen Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviin arvonalennuksiin.
-
75 miljoonan euron kulujen oikaisu liittyen Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin.
-
21 miljoonan euron tuloerä Devices & Services -liiketoiminnassa liittyen kartellikorvauksiin.
-
52 miljoonan euron Vertun myynnistä johtuva kokonaistuloerä Devices & Services -liiketoiminnassa.
-
79 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan kiinteistöjen myynnistä johtuva kokonaistuloerä.
-
67 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
-
87 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
-
1 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally -yrityskaupoista.

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen 1 080 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:
- 772 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä.
- 10 miljoonan euron HERE-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 91 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 86 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorolan verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
- 120 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 1 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally-yrityskaupoista.

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen verot: Nokian veroihin vaikutti 135 miljoonan euron määräinen Nokia Siemens Networksin laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennys.

Alaviite 3 liittyen historiallisten vertailuilukujen oikaisuihin, jotka johtuvat IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardin muutoksesta: Osavuosikatsauksessa esitettävät historialliset vertailuluvut sisältävät tiettyjä oikaisuja aiemmin raportoituihin lukuihin. Nämä oikaisut johtuvat muutetun IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardin takautuvasta soveltamisesta ja liittyvät pääasiassa esitettyihin konsernitaseisiin ja konsernin laajoihin tuloslaskelmiin. Lisätietoja muutoksista koskien aiemmin raportoituja lukuja ja oikaistuja lukuja löytyy vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen alkaen sivulta 49.

Alaviite 4 liittyen Nokian ei-IFRS-osakekohtaiseen tulokseen: Nokian veroihin vaikutti kielteisesti se, että tietyistä Devices & Services -liiketoiminnan laskennallisista veroeristä ei kirjata verohyötyä. Myös Nokia Siemens Networksin tietyillä aikaisempien vuosien erillä on ollut negatiivinen vaikutus. Nokian pitkän aikavälin aiemmin arvioitua 26 %:n verokantaa soveltaen ei-IFRS-osakekohtainen tulos olisi ollut noin 1,7 eurosenttiä korkeampi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Ei-IFRS-pohjalta tarkasteltuna jatkossa, ennen kuin verotuksellinen kannattavuus on uudelleen saavutettu, Nokia arvioi kirjaavansa noin 50 miljoonan euron verokulun neljännesvuosittain Devices & Services -liiketoiminnasta ja noin 50 miljoonan euron verokulun Nokia Siemens Networksin osalta. HERE-liiketoiminnan osalta Nokia arvioi jatkavansa verojen kirjaamista 26 %:n verokannalla.

Alaviite 5 liittyen Nokian nettokassaan ja muihin likvideihin varoihin: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla. Lisätietoa Nokia-yhtymän korollisista rahoitusveloista esitetään Nokian taulukot sisältävän vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen täydellisen osavuosikatsauksen taulukkosivuilla 46.

Alaviite 6 liittyen toiminnalliseen ja raportoinnin rakenteeseen: Nokiassa on kolme liiketoimintaa: Devices & Services, HERE ja Nokia Siemens Networks ja neljä toiminnallista ja raportoitavaa segmenttiä. Nämä segmentit ovat Devices & Services -liiketoimintaan kuuluvat Smart Devices - ja Mobile Phones -yksiköt, HERE ja Nokia Siemens Networks. Smart Devices -yksikkö keskittyy älypuhelimiin ja Mobile Phones -yksikkö keskittyy massamarkkinoille suunnattuihin matkaviestimiin mukaan lukien täysin kosketusnäytölliset Asha-älypuhelimet. Devices & Services -liiketoiminta sisältää myös Devices & Services Muu -osion, jonka liikevaihto sisältää Nokian luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun 12.10.2012 saakka, varaosien liikevaihdon ja edellä mainittuihin liittyvät myynnin kulut ja toimintakulut sekä patenttitulot ja yhteiset tutkimus- ja tuotekehityskulut. Nokia sai lokakuussa 2012 päätökseen luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun divestoinnin eurooppalaiselle pääomasijoitusyhtiö EQT VI:lle. HERE-liiketoiminta keskittyy paikkatietopalveluiden ja paikallisten kaupankäyntipalveluiden kehittämiseen. Esittelimme marraskuussa 2012 uuden paikkatieto- ja karttapalvelubrändimme HERE. Nokian taloudellisessa raportoinnissa Location & Commerce -liiketoiminta nimettiin HERE-liiketoiminnaksi. Nokia Siemens Networks on yksi maailman johtavista tietoliikenneinfrastruktuurin laite-, ohjelmisto- ja palvelutoimittajista keskittyen langattomiin laajakaistamarkkinoihin. Nokia Siemens Networksin toiminnallinen organisaatio pohjautuu kahteen liiketoimintayksikköön, joita ovat Mobile Broadband ja Global Services. Mobile Broadband -yksikkö kehittää ja toimittaa operaattoreille radioverkkotuotteita- ja ohjelmistoja, joita tarvitaan langattomiin ääni- ja datapalveluihin. Global Services -yksikkö kehittää ja toimittaa operaattoreille laajan valikoiman palveluita, joihin muun muassa kuuluvat verkon toimitus-, asennus- ja ylläpitopalvelut sekä asiakastukipalvelut.

Alaviite 7 liittyen keskimääräisiin myyntihintoihin: Matkaviestinten keskimääräinen myyntihinta koostuu Devices & Services - liiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta (Smart Devices -yksikön liikevaihto, Mobile Phones -yksikön liikevaihto ja Devices & Services Muu -osion liikevaihto) jaettuna Devices & Services -liiketoiminnan matkaviestinten kappalemääräisellä myynnillä. Devices & Services Muu -osion liikevaihto sisälsi Nokian luksuspuhelinliiketoiminta Vertun liikevaihdon 12.10.2012 saakka ja varaosien liikevaihdon sekä patenttitulot. Smart Devices -yksikön laitteiden keskimääräinen myyntihinta muodostuu Smart Devices -yksikön liikevaihdosta jaettuna Smart Devices -yksikön kappalemääräisellä myynnillä. Mobile Phones-yksikön laitteiden keskimääräinen myyntihinta muodostuu Mobile Phones -yksikön liikevaihdosta jaettuna Mobile Phones -yksikön kappalemääräisellä myynnillä. Koska patenttitulot on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon, esitämme matkaviestintemme keskimääräisen myyntihinnan sekä ilman patentteihin liittyviä tuloja että niiden kanssa. Matkaviestintemme keskimääräinen myyntihinta ilman patenttituloja vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 45 euroa, ja se laski 10 % vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jolloin matkaviesintimme keskimääräinen myyntihinta ilman patenttituloja oli 50 euroa. Matkaviestintemme keskimääräinen myyntihinta ilman patenttituloja nousi 5 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen neljänneksen 43 euroon verrattuna.

NOKIAN NÄKYMÄT

- Nokia arvioi, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti on vuoden 2013 toisella neljänneksellä noin -2 vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Tämä näkymä perustuu Nokian arvioihin useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat:

- teollisuudenalan kilpailudynamiikka, jonka arvioidaan edelleen vaikuttavan kielteisesti Mobile Phones- ja Smart Devices -yksiköihin;
- tuotteidemme kuluttajakysyntä, erityisesti liittyen Mobile Phones -yksikkömme tuotteisiin;
- Lumia-älypuhelimiemme myynnin ylösajon jatkuminen;
- arvioitu kasvu Devices & Services -liiketoiminnan toimintakuluissa; ja
- makroekonominen ympäristö.

- Nokia arvioi, että viime aikoina julkistettujen Lumia-älypuhelimien laajemman saatavuuden tukemana Lumia-laitteiden kappalemääräisen myynnin kasvu vuoden 2013 toisella neljänneksellä vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna on korkeampi kuin 27 %, joka oli kappalemääräisen myynnin kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna.
- Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut alenevat vuositasolla laskettuna noin 3,0 miljardiin euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.
- Nokia arvioi HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan negatiivinen vuoden 2013 toisella neljänneksellä johtuen ensisijaisesti alemmista sisäisen myynnin tuloutuksista.
- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan vuoden 2013 toisella neljänneksellä noin 5, vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Tämä näkymä perustuu Nokia Siemens Networksin arvioihin useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat:

- teollisuudenalan kilpailudynamiikka;
- tuotevalikoiman painotus ja alueellinen jakauma, ja;
- makroekonominen ympäristö.

- Nokian ja Nokia Siemens Networksin tavoitteena on edelleen alentaa Nokia Siemens Networksin  vuosittaisia ei-IFRS-toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia yli 1 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna.

VUODEN 2013 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

NOKIA-YHTYMÄ

Yllä olevan "Yhteenveto taloudellisista pääkohdista" -taulukon alaviite 6 sisältää tietoa Nokian nykyisestä toiminnallisesta ja taloudellisesta raportointirakenteesta ja alaviite 3 sisältää tietoa historiallisten vertailulukujen oikaisuista, jotka johtuvat IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardin muutoksesta. Seuraava tarkastelu sisältää ei-IFRS-lukuihin perustuvaa tietoa kuvaten liiketoiminnan toiminnallista tulosta ilman kertaluonteisia eriä. "Yhteenveto taloudellisista pääkohdista" -taulukon alaviitteet 1 ja 2 sisältävät ei-IFRS-lukuihin perustuvaa tietoa ja tietoa niistä kertaeristä, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin alla mainittuina ajanjaksoina.

Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon muutos että liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 ensimmäiseen  neljännekseen ja vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

NOKIAN VUODEN 2013 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO

Raportoitu ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1
  Muutos
1-3/2013
vs.
1-3/2012
Muutos
1-3/2013
vs.
10-12/2012
Yhtymän liikevaihto - raportoitu -20 % -27 %
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -21 % -26 %
Devices & Services, liikevaihto - raportoitu -32 % -25 %
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -33 % -23 %
Nokia Siemens Networksin liikevaihto - raportoitu -5 % -30 %
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -4 % -28 %

Alaviite 1: Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia-yhtymän liikevaihto olisi laskenut 21 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 26 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia-yhtymän raportoitu kassavirta mainituilla ajanjaksoilla sekä taloudellinen tilanne mainittujen ajanjaksojen lopussa ja vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIA-YHTYMÄN KASSAVIRTA JA
TALOUDELLINEN TILANNE
Miljoonaa euroa 1-3/2013 1-3/2012 Muutos
1-3/2013
vs.
1-3/2012
10-12/
2012
Muutos
1-3/2013
vs.
10-12/2012
Liiketoiminnan nettorahavirta 206  -590 563 -63 % 
   Nokia Siemens Networksin
osuus (arvioitu)
270  410  -34 %  740  -64 %
Kassa ja muut likvidit varat 10 102  9 793  3 % 9 909  2 %
   Nokia Siemens Networksin
osuus (arvioitu)
2 753  1 535 79 %  2 420  14 %
Nettokassa ja muut likvidit varat1 4 480  4 872 -8 %  4 360 3 % 
    Nokia Siemens Networksin
osuus (arvioitu)
1 484   256  480 % 1 270  17 %

Alaviite 1: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla.

Nokia-yhtymän kassa ja muut likvidit varat kasvoivat 193 miljoonalla eurolla ja Nokia-yhtymän nettokassa ja muut likvidit varat 120 miljoonalla eurolla vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Alla kuvatut erät vaikuttivat ensisijaisesti Nokia-yhtymän nettokassan ja muiden likvidien varojen 120 miljoonan kasvuun vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä:
- Nokia-yhtymän nettotulos oikaistuna ei-kassavaikutteisilla tuloerillä, 323 miljoonaa euroa;
- Nokia-yhtymän nettokäyttöpääomaan liittyvät 170 miljoonan euron ulosmenevät kassavirrat, joihin sisältyi 250 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja;

- Nokia-yhtymän nettokäyttöpääomaan (lukuunottamatta Nokia Siemens Networksia) liittyvät noin 300 miljoonan euron ulosmenevät kassavirrat, joihin sisältyi noin 120 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja. Nokia-yhtymän nettokäyttöpääoman muutos (lukuunottamatta Nokia Siemens Networksia) johtuu ensisijaisesti lyhytaikaisten velkojen määrän alentumisesta, jota osin tasoitti lyhytaikaisten saamisten määrän alentuminen;
- Nokia Siemens Networksin nettokäyttöpääomaan liittyvä noin 140 miljoonan euron sisääntuleva kassavirta, johon sisältyi noin 130 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja. Nokia Siemens Networksin nettokäyttöpääoman muutokset johtuivat ensisijaisesti lyhytaikaisten saamisten määrän alentumisesta, joka enemmän kuin tasoitti lyhytaikaisten velkojen  määrän alentumisen;

- Nokia-yhtymän rahoituseriin liittyvä noin 80 miljoonan euron sisääntuleva nettorahavirta;
- Nokia-yhtymän 30 miljoonan euron maksetut verot;
- Nokia-yhtymän 120 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinnit, ja;
- Nokia-yhtymän aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnistä saadut kassavirrat, noin 40 miljoonaa euroa.

Nokian ja Nokia Siemens Networksin välisistä konsernin sisäisistä maksusuorituksista johtuen Nokia Siemens Networksille kirjattiin noin 170 miljoonan euron nettokäyttöpääomaan liittyvä ulosmenevä kassavirta ja Nokia-yhtymälle (lukuunottamatta Nokia Siemens Networksia) kirjattiin noin 170 miljoonan euron nettokäyttöpääomaan liittyvä sisääntuleva nettorahavirta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Nokia-yhtymän tasolla näillä rahavirroilla ei ollut nettovaikutusta.

Nokia vastaanotti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 250 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 188 miljoonaa euroa) vuosineljänneksittäin suoritettavan alustatukimaksun Microsoftilta. Nokian ja Microsoftin väliseen sopimukseen kuuluu alustatukimaksuja Microsoftilta Nokialle ja ohjelmistorojaltimaksuja Nokialta Microsoftille. Alustatukimaksuja koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti vuosineljänneksittäin maksettava alustatukimaksu on 250 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Sopimuksen ohjelmistorojaltirakenne on kilpailukykyinen sisältäen velvoitteen vuosittaiseen minimirojaltimaksuun, jonka määrä vaihtelee sopimuksen voimassaoloajan. Ohjelmistorojaltimaksut, sisältäen minimirojaltimaksun, maksetaan vuosineljänneksittäin. Sopimuskaudella sekä alustatukimaksujen että minimirojaltimaksujen arvioidaan olevan suuruudeltaan miljardeja Yhdysvaltain dollareita. Sopimuskauden aikana alustatukimaksujen kokonaismäärän arvioidaan olevan hieman suurempi kuin minimirojaltimaksujen kokonaismäärä. Sopimuksen mukaisesti alustatukimaksut ja vuosittaiset minimirojaltimaksut jatkuvat toisiaan vastaavan ajanjakson.

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana Intian veroviranomaiset toimittivat Nokialle 225 miljoonan euron verovaateen lisättynä soveltuvine korkoineen. Nokia katsoo edelleenkin toimineensa sekä Intian lainsäädännön että Suomen ja Intian hallitusten välillä neuvotellun molemminpuolisen verosopimuksen mukaisesti ja puolustamme itseämme voimakkaasti verovaadetta vastaan.

DEVICES & SERVICES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Devices & Services -liiketoimintamme tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO DEVICES & SERVICES
-LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
  1-3/2013 1-3/2012 Muutos
1-3/2013
vs.
1-3/2012
10-12/
2012
Muutos
1-3/2013
vs.
10-12/2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 2 888 4 246 -32 % 3 854 -25 %
Nokian matkaviestinten
kappalemääräinen myynti,
miljoonaa laitetta
61,9 82,7 -25 % 86,3 -28 %
Nokian matkaviestinten
keskimääräinen myyntihinta,
euroa
47 51 -8 % 45 4 %
Devices & Services ei -IFRS-
bruttokateprosentti
25,1 % 24,4 % 23,9 %
Ei-IFRS-toimintakulut,
miljoonaa euroa
711 1 122 -37 % 882 -19 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti 0,1 % -3,0 % 1,0 %
Liikevoittoprosentti -1,5 % -5,1 % 6,8 %

Alaviite 1: Sisältää patentteihin liittyvät tulot, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.

Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihtoa, kappalemääräistä myyntiä, keskimääräisiä myyntihintoja ja bruttokateprosenttia koskevia muutoksia vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kuvataan alla olevissa Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköitä koskevissa osuuksissa.

Älypuhelinten kappalemääräinen myynti:
Devices & Services -liiketoiminnan älypuhelinten kappalemääräinen kokonaismyynti vuoden 2013 ensimmäisellä  neljänneksellä oli 11,1 miljoonaa älypuhelinta jakaantuen seuraavasti:
- 5,0 miljoonaa täysin kosketusnäytöllistä Asha-älypuhelinta Mobile Phones -yksikössä
- 5,6 miljoonaa Lumia-älypuhelinta Smart Devices -yksikössä
- 0,5 miljoonaa Symbian-älypuhelinta Smart Devices -yksikössä

Devices & Services Muu -osio
Devices & Services Muu -osion liikevaihto oli alhaisempi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna  vuoden 2012 vastaavaan neljännekseen johtuen ensisijaisesti Vertun divestoinnista. Vertun divestoinnin lisäksi Devices & Services Muu -osion liikevaihto oli alhaisempi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen siitä, että vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ei kirjattu vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen vaikuttanutta patentteihin liittyvää kertaluonteista noin 50 miljoonan euron tuloa.

Lokakuussa 2012 tapahtuneen Vertun divestoinnin seurauksena Devices & Services Muu -osion liikevaihto muodostuu patentteihin liittyvistä tuloista ja varaosien myynnistä. Nokia arvioi, että sen Devices & Services Muu -osion vuotuinen patentteihin liittyvä tulovirta nykytasolla on noin 0,5 miljardia euroa.

Myyntikanavan varastotasot
Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopussa myyntikanavan varastotasot olivat hieman yli normaalin 4-6 viikon vaihteluvälin. Laitteiden kappalemäärällä mitattuna myyntikanavan varastotasot laskivat edelliseen neljännekseen verrattuna.

Liikevaihto ja kappalemääräinen myynti alueittain
Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto alueittain mainituilta  ajanjaksoilta sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen. Patentteihin liittyvät tulot on taulukossa kohdennettu maantieteellisille alueille.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN
LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
Miljoonaa euroa 1-3/2013 1-3/2012 Muutos
1-3/2013
vs.
1-3/2012
10-12/
2012
Muutos
1-3/2013


vs.
10-12/2012
Eurooppa 895 1 352 -34 % 1 210 -26 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 501 737 -32 % 745 -33 %
Kiinan alue 256 577 -56 % 213 20 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 724 945 -23 % 941 -23 %
Pohjois-Amerikka 101 93 9 % 196 -48 %
Latinalainen Amerikka 411 542 -24 % 549 -25 %
Yhteensä 2 888 4 246 -32 % 3 854 -25 %

Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -liiketoimintamme matkaviestinten kappalemääräinen myynti alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN MATKAVIESTINTEN
KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAIN
Miljoonaa laitetta 1-3/2013 1-3/2012 Muutos

1-3/2013

vs.

1-3/2012
10-12/
2012
Muutos

1-3/2013

vs.

10-12/2012
Eurooppa 11,8 15,8 -25 % 19,4 -39 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 15,5 21,4 -28 % 21,8 -29 %
Kiinan alue 3,4 9,2 -63 % 4,6 -26 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 23,1 26,1 -11 % 28,7 -20 %
Pohjois-Amerikka 0,4 0,6 -33 % 0,7 -43 %
Latinalainen Amerikka 7,7 9,6 -20 % 11,1 -31 %
Yhteensä 61,9 82,7 -25 % 86,3 -28 %

Liikevaihto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kaikilla alueilla lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa, jossa liikevaihdon kasvu johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksiköstämme. Liikevaihto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna suhteellisesti eniten Kiinan alueella, jota seurasivat Eurooppa ja Lähi-idän ja Afrikan alue. Liikevaihdon lasku Kiinan alueella ja Euroopassa johtui ensisijaisti Smart Devices -yksiköstämme ja liikevaihdon lasku Lähi-idän ja Afrikan alueella johtui ensisijaisesti Mobile Phones -yksiköstämme.

Liikevaihto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna kaikilla alueilla lukuun ottamatta Kiinan aluetta, jossa liikevaihdon kasvu johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksiköstämme. Liikevaihto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna suhteellisesti eniten Pohjois-Amerikassa, jota seurasivat Lähi-idän ja Afrikan alue ja Eurooppa. Liikevaihdon lasku Pohjois-Amerikassa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksiköstämme, kun taas Lähi-idän ja Afrikan alueelle ja Euroopassa liikevaihdon lasku johtui ensisijaisesti Mobile Phones -yksiköstämme.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto olisi laskenut vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 33 % vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 23 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Ei-IFRS-toimintakulut
Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-toimintakulut laskivat 37 % vuoden 2013 ensimmäisellä  neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 19 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Mobile Phones -yksikön toimintakulut laskivat 43 % ja Smart Devices -yksikön toimintakulut laskivat 24 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Mobile Phones -yksikön toimintakulut laskivat 23 % ja Smart Devices -yksikön toimintakulut laskivat 13 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Muutoksiin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen neljännekseen verrattuna vaikutti alla kuvattujen tekijöiden lisäksi suhteellinen toimintakuluallokaatio. Suhteelliseen toimintakuluallokaatioon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma, mikä johti alhaisempiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Mobile Phones -yksikön osalta ja korkeampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Smart Devices -yksikön osalta.

Devices & Services -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 37 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 15 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lasku verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon johtui ensisijaisesti Symbian- ja MeeGo-toimintojen tutkimuksen ja tuotekehityksen alasajosta, Mobile Phones -yksikön tiettyjen toimintojen vähennyksistä sekä yleisestä kulukontrollista. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lasku verrattuna edelliseen neljännekseen johtui ensisijaisesti yleisestä kulukontrollista.

Devices & Services -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 36 % vuoden 2013 ensimmäisellä  neljänneksellä verrattuna vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon. Markkinoinnin ei-IFRS-kulujen lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti tiukasta kulukontrollista ja henkilöstövähennyksistä, alemmista tuotekohtaisista markkinointikuluista  ja liiketoimintojen divestoinneista seuranneesta alemmasta kulurakenteesta. Devices & Services -liiketoiminnan markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 26 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti kausiluonteisuudesta, henkilöstövähennyksistä ja tiukasta kulukontrollista.

Devices & Services -liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 38 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja pysyivät samalla tasolla edelliseen neljännekseen verrattuna. Lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti kulusäästöistä yhtymän tukitoiminnoissa ja liiketoimintojen divestoinneista, jota osin tasoitti yhteisten kulujen jaottelu.

Devices & Services -liiketoiminnan muut ei-IFRS-tuotot ja -kulut vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vaikuttivat kannattavuuteen myönteisesti vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kielteisesti edelliseen neljännekseen verrattuna.

Devices & Services -liiketoiminnan raportoituihin muihin tuottoihin ja kuluihin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vaikuttivat kielteisesti tietohallintotoimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut, jota osin tasoitti kartellikorvauksista saatu tuloerä. Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä raportoituihin muihin tuottoihin ja kuluihin vaikutti myönteisesti ensisijaisesti kiinteistömyynneistä ja liiketoimintojen divestoinneista saadut tuloerät, kartellikorvauksista saatu tuloerä ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulujen oikaisut, jotka kirjattiin Devices & Services Muu -osioon.

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti
Devices & Services -liiketoiminnan korkeampi ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alemmasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon ja korkeammasta bruttokateprosentista.

Devices & Services -liiketoiminnan alempi ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon, jota osin tasoitti korkeampi bruttokateprosentti.

Liikevoittoprosentti
Devices & Services -liiketoiminnan korkeampi liikevoittoprosentti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alemmasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon, alemmasta muiden tuottojen ja kulujen (nettokulua sekä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä että vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä) suhteellisesta osuudesta liikevaihtoon ja korkeammasta bruttokateprosentista.

Devices & Services -liiketoiminnan alempi liikevoittoprosentti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti muiden tuottojen ja kulujen (nettokulua vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja nettotuottoa vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä) suhteellisesta osuudesta liikevaihtoon, korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon, jota osin tasoitti korkeampi bruttokateprosentti.

Kustannussäästötoimet ja suunnitellut toiminnan sopeutukset

Seuraavassa taulukossa esitetään tiivistelmä Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä ja suunnitelluista toiminnan sopeutuksista.

YHTEENVETO DEVICES & SERVICES
-LIIKETOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYISTÄ
 Miljoonaa euroa 1-3/

2013 (noin)
Kumula-
tiivinen
3/2013 (noin)
4-6/2013
(arvioitu)
2013
(arvioitu)
Kokonais-
kulut
(arvioitu)
Uudelleenjärjeste-
lyihin liittyvät kulut
72 1 400 Ei arviota Ei arviota 1 600
Uudelleenjärjeste-
lyihin liittyvät
ulosmenevät
kokonaiskassa-
virrat
110 1 200 50 300 1 400

Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut alenevat vuositasolla laskettuna noin 3,0 miljardiin euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.

Devices & Services -liiketoiminnan ja yhtymän yhteisten toimintojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli noin 31 600 työntekijää vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopussa, joka oli noin 15 500 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavan ajanjakson lopussa ja noin 1 600 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2012 viimeisen neljänneksen lopussa.

SMART DEVICES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Smart Devices -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.              

YHTEENVETO SMART DEVICES
-YKSIKÖN TULOKSESTA
  1-3/2013 1-3/2012 Muutos
1-3/2013
vs.
1-3/2012
10-12/
2012
Muutos
1-3/2013
vs.
10-12/2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 1 164 1 704 -32 % 1 225 -5 %
Smart Devices  kappalemääräinen
myynti, miljoonaa laitetta
6,1 11,9 -49 % 6,6 -8 %
Smart Devices  keskimääräinen
myyntihinta, euroa
191 143 34 % 186 3 %
Bruttokateprosentti 20,7 % 15,6 % 18,0 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa2 420 556 -24 % 481 -13 %
Toimintakateprosentti2 -16,2 % -18,3 % -21,6 %

Alaviite 1: Ei sisällä patentteihin liittyviä tuloja, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.
Alaviite 2: Smart Devices -yksikköön liittyvien toimintakulujen muutokseen vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen neljännekseen verrattuna vaikutti toimintakulujen suhteellinen allokaatio, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti korkeampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Smart Devices -yksikön osalta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen toimintakulut eivät näin ollen ole suoraan verrattavissa vuoden 2012 ensimmäisen ja vuoden 2012 viimeisen neljänneksen toimintakuluihin.

Liikevaihto
Smart Devices -yksikkömme liikevaihto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen alemmasta kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti korkeampi keskimääräinen myyntihinta.

Kappalemääräinen myynti
Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Nokia toimitti 6,1 miljoonaa Smart Devices -yksikön laitetta, joista 5,6 miljoonaa oli Lumia-älypuhelimia ja 0,5 miljoonaa Symbian-laitteita. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen Lumia-älypuhelinten kappalemääräisestä myynnistä noin kaksi kolmasosaa oli Windows Phone 8 -alustalle pohjautuvia laitteita.

Smart Devices -yksikkömme kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui edelleen kilpailevien älypuhelinalustojen voimakkaasta etenemisestä ja siirtymisestämme tuotevalikoimassamme Symbian-laitteista Lumia-älypuhelimiin. Lasku johtui ensisijaisesti alemmasta Symbian-laitteiden kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti Lumia-älypuhelinten korkeampi kappalemääräinen myynti.

Smart Devices -yksikkömme kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Symbian-laitteiden alemmasta kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti Lumia-älypuhelinten korkeampi kappalemääräinen myynti, kun aloitimme Lumia 620 -älypuhelinten merkittävät kappalemääräiset toimitukset ja laajensimme Lumia 920- ja Lumia 820 -älypuhelinten alueellisia toimituksia. Alueellisesti tarkasteltuna Lumia-laitteiden kappalemääräinen myynti kasvoi kaikilla alueilla vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta. 

Keskimääräinen myyntihinta
Smart Devices -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoiman myynnin myönteisestä painotuksesta Symbian-laitteita korkeamman keskimääräisen myyntihinnan Lumia-älypuhelimiin. Tätä osin tasoitti tuotteiden hinnoittelutoimenpiteemme, jotka aloitettiin vuoden 2012 toisella neljänneksellä ja jotka koskevat ensisijaisesti Windows Phone 7 -alustalle pohjautuvia Lumia-laitteita.

Smart Devices -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoimamme myynnin myönteisestä painottumisesta Windows Phone 8 -alustalle pohjautuviin Lumia-älypuhelimiimme. Tätä osin tasoitti hintaeroosio. Lumia-älypuhelinten keskimääräinen myyntihinta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 182 euroa, kun se vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä oli 192 euroa.

Bruttokateprosentti
Smart Devices -yksikkömme bruttokateprosentin kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoiman myönteisestä painottumisesta korkeamman bruttokateprosentin tuotteisiin ja noin 50 miljoonan euron myönteisesti vaikuttaneesta vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyvien kulujen oikaisusta, joka liittyi Windows Phone 7 -alustalle pohjautuviin Lumia -älypuhelimiimme, tuotteissamme käytettyjen materiaalien kulueroosioon ja Symbian-laitteiden alempiin kiinteisiin yksikkökustannuksiin. Tätä osin tasoitti pääosin Windows Phone 7 -alustalle pohjautuvien Lumia-laitteiden hinnoittelutoimenpiteemme, jotka aloitimme vuoden 2012 toisella neljänneksellä, valuuttakurssimuutosten kielteinen kokonaisvaikutus ja korkeammat takuukulut. Ohjelmistonäkökulmasta katsottuna bruttokateprosentin kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Lumia- ja Symbian-laitteidemme korkeammasta bruttokateprosentista.

Smart Devices -yksikkömme bruttokateprosentin kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoimamme myönteisestä painottumisesta korkeamman bruttokateprosentin tuotteisiin ja noin 50 miljoonan euron vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyvien kulujen oikaisusta, joka liittyi Windows Phone 7 -alustalle pohjautuviin Lumia -älypuhelimiimme. Tätä osin tasoitti kulueroosiota korkeampi hintaeroosio, valuuttakurssimuutosten kielteinen kokonaisvaikutus ja korkeammat takuukulut.

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Windows Phone 8 -alustalle pohjautuvien uusien Lumia -älypuhelinten bruttokateprosentti oli hieman korkeampi kuin Smart Devices -yksikön keskimääräinen bruttokateprosentti, joka oli 20,7.

Smart Devices -yksikköön saattaa tulevaisuudessa liittyä myönteisiä tai kielteisiä vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyviä kirjauksia riippuen useista eri tekijöistä, kuten kuluttajakysynnästä ja jatkuneesta myynnin ylösajosta liittyen erityisesti uusiin Lumia-laitteisiimme.

MOBILE PHONES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Mobile Phones -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO MOBILE PHONES
-YKSIKÖN TULOKSESTA
  1-3/2013 1-3/2012 Muutos
1-3/2013
vs.
1-3/2012
10-12/
2012
Muutos
1-3/2013
vs.
10-12/2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 1 590 2 311 -31 % 2 468 -36 %
Mobile Phones -yksikön
kappalemääräinen myynti,
miljoonaa laitetta
55,8 70,8 -21 % 79,6 -30 %
Mobile Phones -yksikön keskimääräinen
myyntihinta, euroa
28 33 -15 % 31 -10 %
Bruttokateprosentti 22,9 % 25,9 % 22,2 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa2 267 472 -43 % 346 -23 %
Toimintakateprosentti2 5,5 % 4,6 % 8,2 %

Alaviite 1: Ei sisällä patentteihin liittyviä tuloja, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.
Alaviite 2: Mobile Phones -yksikköön liittyvien toimintakulujen muutoksiin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen neljännekseen vaikutti toimintakulujen suhteellinen allokaatio, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti alempiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Mobile Phones -yksikön osalta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen toimintakulut eivät näin ollen ole suoraan verrattavissa  vuoden 2012 ensimmäisen  ja viimeisen neljänneksen toimintakuluihin.

Liikevaihto
Mobile Phones -yksikkömme liikevaihto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen alemmasta kappalemääräisestä myynnistä ja alhaisemmasta keskimääräisestä myyntihinnasta.

Kappalemääräinen myynti
Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Nokia toimitti 55,8 miljoonaa Mobile Phones -yksikön laitetta, joista noin 5,0 miljoonaa oli täysin kosketusnäytöllisiä Asha-älypuhelimia.

Mobile Phones -yksikkömme kappalemääräiseen myyntiin vaikutti kielteisesti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna toimialan kilpailudynamiikka, mukaan lukien intensiivinen kilpailu entistä alemman hintaluokan älypuhelimissa, intensiivinen kilpailu edullisimmissa matkapuhelimissa sekä aiemmin arvioitua normaalia suurempi kausiluonteinen lasku Mobile Phones -yksikön kohdemarkkinoilla. Kappalemääräinen myynti laski Mobile Phones -yksikön koko tuotevalikoimassa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, erityisesti Nokian ei-kosketusnäytöllisissä,yli 30 euron hintaan myytävissä laitteissa. Tätä tasoitti osin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä niiden täysin kosketusnäytöllisten Asha-älypuhelinten myynti, jotka eivät olleet tuotevalikoimassamme vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

Mobile Phones -yksikkömme kappalemääräiseen myyntiin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna vaikutti kielteisesti toimialan kilpailudynamiikka, mukaan lukien intensiivinen kilpailu edullisimmissa matkapuhelimissammeja, kilpailu entistä alemman hintaluokan älypuhelimissa, joka vaikutti Mobile Phones -yksikön muuhun tuotevalikoimaan ja aiemmin arvioitua normaalia suurempi kausiluonteinen lasku Mobile Phones -yksikön kohdemarkkinoilla. Kappalemääräinen myynti laski Mobile Phones -yksikön koko tuotevalikoimassa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna, erityisesti Nokian alle 30 euron hintaan myytävien edullisemman hintaluokan laitteissa.

Täysin kosketusnäytöllisten Asha-älypuhelinten kappalemääräinen myynti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 46 % edelliseen neljännekseen verrattuna, ja oli 5,0 miljoonaa laitetta heijastaen toimialan intensiivistä kilpailudynamiikkaa ja alhaisempaa kausiluonteista kysyntää.

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Mobile Phones -yksikön myyntikanavan varastotasot laskivat laitteiden kappalemäärällä mitattuna.

Keskimääräinen myyntihinta
Mobile Phones -yksikön keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti yleisestä hintaeroosiosta ja edullisemman hintaluokan laitteiden myynnin kasvaneesta osuudesta, jota osin tasoitti valuuttakurssivaihteluiden myönteinen kokonaisvaikutus.

Mobile Phones -yksikön keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti yleisestä hintaeroosiosta, valuuttakurssivaihteluiden kielteisestä kokonaisvaikutuksesta ja edullisemman hintaluokan laitteiden myynnin kasvaneesta osuudesta.

Bruttokateprosentti
Mobile Phones -yksikkömme bruttokateprosentin lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoiman myynnin painottumisesta alemman bruttokateprosentin laitteisiin ja valuuttakurssivaihteluihin liittyneestä kielteisestä kokonaisvaikutuksesta. Tätä osin tasoittivat alemmat rahtikulut.

Mobile Phones -yksikkömme bruttokateprosentin kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alemmista takuukuluista, jota osin tasoitti kulueroosiota korkeampi hintaeroosio ja alemmasta kappalemääräisestä myynnistä johtuneet korkeammat kiinteät yksikkökustannukset.

HERE

Nokia esitteli marraskuussa 2012 uuden paikkatieto- ja karttapalvelubrändin HERE. Nokian taloudellisessa raportoinnissa Location & Commerce -liiketoiminta nimettiin HERE-liiketoiminnaksi 1.1.2013 alkaen.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto HERE-liiketoiminnan tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO HERE
-LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
  1-3/2013 1-3/2012 Muutos
1-3/2013
vs.
1-3/2012
10-12/
2012
Muutos
1-3/2013
vs.
10-12/2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa 216 277 -22 % 278 -22 %
Ulkoinen liikevaihto,
miljoonaa euroa
164 166 -1 % 204 -20 %
Sisäinen liikevaihto,
miljoonaa euroa
52 111 -53 % 74 -30 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 75,5 % 77,7 % 82,0 %
Ei-IFRS-toimintakulut,
miljoonaa euroa
168 174 -3 % 189 -11 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti -2,3 % 12,9 % 14,4 %
Liikevoittoprosentti -44,9 % -33,9 % -20,1 %

Liikevaihto
HERE-liiketoiminnan ulkoisen liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti henkilökohtaisten navigaatiolaitteiden alemmasta liikevaihdosta ja alemmista mainostuloista. Tätä osin tasoitti autojen navigointijärjestelmien korkeammasta käyttöasteesta johtunut karttasisältölisenssien korkeampi myynti autoteollisuudelle ja korkeampi paikkatietoalustamyynti.

HERE-liiketoiminnan ulkoisen liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti kausiluonteisesta vaihtelusta johtuneesta henkilökohtaisten navigointilaitteiden ja autoteollisuuden alhaisemmasta myynnistä.

HERE-liiketoiminnan sisäisen liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna sekä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen neljännekseen johtui myynnin alentumisesta, mukaan lukien alhaisempi myynnin jaksotuksen tuloutus liittyen ensisijaisesti Smart Devices -yksikköömme.

Bruttokateprosentti
HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alhaisemmasta henkilökohtaisten navigointilaitteiden liikevaihdosta ja alemmasta sisäisestä myynnistä. 

Toimintakulut
HERE-liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 2 % vuoden 2013 ensimmäisellä  neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen kulusäästöistä. HERE-liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 11 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alemmista tuotekehityksen hankekuluista.

HERE-liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 13 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti kustannussäästötoimenpiteistä. HERE-liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 21 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen kausiluonteisesti alemmista markkinointikuluista ja siitä, että vuoden 2012 viimeisen neljänneksen uuden HERE-paikkatietobrändin esittelyyn liittyneet markkinointi-investoinnit olivat kertaluonteisia.

HERE-liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä pysyivät suunnilleen samalla tasolla verrattuna sekä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen neljännekseen.

HERE-liiketoiminnalla ei ollut juuri lainkaan ei-IFRS-tuottoja ja -kuluja vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2012 vastaavan ajanjakson 6 miljoonan euron kuluihin ja edellisen neljänneksen 1 miljoonan euron tuottoihin.

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti
HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon ja alhaisemmasta bruttokateprosentista.

HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon ja alhaisemmasta bruttokateprosentista.

Liikevoittoprosentti
HERE-liiketoiminnan liikevoittoprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon ja alhaisemmasta bruttokateprosentista, jota osin tasoitti muiden tuottojen ja kulujen alempi osuus suhteessa liikevaihtoon.

HERE-liiketoiminnan liikevoittoprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon ja alhaisemmasta bruttokateprosentista.

NOKIA SIEMENS NETWORKS

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Nokia Siemens Networksin tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO NOKIA SIEMENS NETWORKSIN
TULOKSESTA
  1-3/2013 1-3/2012 Muutos
1-3/2013
vs.
1-3/2012
10-12/
2012
Muutos
1-3/2013
vs.
10-12/2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa 2 804 2 947 -5 % 3 988 -30 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 34,0 % 26,6 % 36,0 %
Ei-IFRS-toimintakulut,
miljoonaa euroa
763 936 -18 % 843 -9 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti 7,0 % -5,0 % 14,4 %
Liikevoittoprosentti 0,1 % -34,1 % 6,3 %

Liikevaihto
Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia Siemens Networksin liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIA SIEMENS NETWORKSIN
LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
EUR million 1-3/2013 1-3/2012 Muutos
1-3/2013
vs. 
1-3/2012
10-12/
2012
Muutos
1-3/2013
vs. 
10-12/2012
Eurooppa 731 930 -21 % 1 058 -31 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 259 270 -4 % 388 -33 %
Kiinan alue 223 209 7 % 416 -46 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 872 877 -1 % 1 176 -26 %
Pohjois-Amerikka 424 283 50 % 426 0 %
Latinalainen Amerikka 295 378 -22 % 524 -44 %
Yhteensä 2 804 2 947 -5 % 3 988 -30 %

Global Services -yksikön osuus Nokia Siemens Networksin liikevaihdosta oli noin 51 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä, kun sen osuus oli noin 52 % vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä ja noin 50 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Mobile Broadband -yksikön osuus Nokia Siemens Networksin liikevaihdosta oli noin 44 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä, kun sen osuus oli noin 41 % vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä ja noin 45 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä.

Nokia Siemens Networksin liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Nokia Siemens Networksin strategiaa tukemattomien liiketoimintojen divestoinneista ja tiettyjen asiakassopimusten päättämisestä. Kun näitä kahta edellämainittua tekijää ei oteta huomioon, Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski noin 1 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Mobile Broadband -yksikön korkeamman liikevaihdon tasoittaessa lähes kokonaan Global Services -yksikön alempaa liikevaihtoa. Global Services -yksikön liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Professional Services- ja Care -toimintojen alemmasta liikevaihdosta. Mobile Broadband -yksikön liikevaihdon kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta LTE-tekniikan liikevaihdosta, jota osin tasoitti alempi WCDMA-tekniikan ja Voice and IP transformation -toiminnon liikevaihto.

Alueellisesti liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta liikevaihdosta Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa, joissa Mobile Broadband -yksikön myynti oli alhaisempi. Tätä osin tasoitti korkeampi myynti Pohjois-Amerikassa, jossa sekä Mobile Broadband -yksikön että Global Services -yksikön liikevaihto kasvoi.

Nokia Siemens Networksin liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui toimialalle tyypillisestä kausiluonteisesta vaihtelusta johtuneesta alemmasta myynnistä sekä Mobile Broadband- että Global Services -yksikössä ja siitä, että vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle ei kirjattu edelliseen vuosineljännekseen vaikuttanutta noin 30 miljoonan euron kertaluonteista patentteihin liittyvää tuloa. Mobile Broadband -yksikön liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui alemmasta GSM- ja WCDMA -myynnistä ja Voice and IP transformation -osion alemmasta liikevaihdosta. Global Services -yksikön liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui Network Implementation ja Professional Services -toimintojen alhaisemmasta liikevaihdosta.

Alueellisesti Mobile Broadband- ja Global Services -yksikköjen liikevaihto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna kaikilla alueilla paitsi Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Amerikan liikevaihto pysyi suunnilleen samana vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen Mobile Broadband -yksikön liikevaihdon kasvusta, jota lähes täysin tasoitti Global Services -yksikön liikevaihdon lasku.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia Siemens Networksin liikevaihto olisi laskenut 4 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja laskenut 28 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Kun mukaan ei lueta Nokia Siemens Networksin strategiaa tukemattomien liiketoimintojen divestointeja ja tiettyjen asiakassopimusten päättämisestä, Nokia Siemens Networksin liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta olisi pysynyt suunnilleen samana vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Bruttokateprosentti
Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentti kasvoi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen Mobile Broadband -ja Global Services -yksiköiden korkeammasta bruttokateprosentista ja Mobile Broadband -yksikön korkeammasta osuudesta kokonaismyynnin jakaumassa.

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen Global Services -yksikön alemmasta bruttokateprosentista ja edelliseen vuosineljännekseen kertaluonteisesti vaikuttaneesta noin 30 miljoonan euron patentteihin liittyvästä tulosta. Tätä osin tasoitti Mobile Broadband -yksikön korkeampi bruttokateprosentti.

Toimintakulut
Nokia Siemens Networksin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 16 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti Nokia Siemens Networksin terävöitettyä strategiaa tukemattomien liiketoimintojen vähentyneistä investoinneista ja tutkimuksen- ja tuotekehityksen kasvaneesta tehokkuudesta. Tätä osin tasoittivat investoinnit terävöitettyä strategiaa tukeviin liiketoimiin, erityisesti LTE-tekniikassa. Nokia Siemens Networksin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 8 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alemmista insentiivikuluista.

Nokia Siemens Networksin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 22 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä. Nokia Siemens Networksin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 15 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alemmista insentiivikuluista ja kausiluonteisesti alemmista markkinointikuluista.

Nokia Siemens Networksin hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 21 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä. Nokia Siemens Networksin hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 5 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alemmista jaksotetuista insentiivikuluista.

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS- muut tuotot olivat 7 miljoonaa euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä, kun vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla ei-IFRS- muut tuotot olivat 6 miljoonaa euroa ja edellisellä neljänneksellä ei-IFRS-muut kulut olivat 16 miljoonaa euroa. Ei-IFRS- muiden kulujen kasvu vuoden 2013 ensimmäisellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui valuuttakurssivaihteluiden kielteisestä kokonaisvaikutuksesta.

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti
Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Mobile Broadband -yksikön ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli korkeampi kuin Global Services -yksikön ei-IFRS-liikevoittoprosentti.

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti kasvoi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista ja alemmasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon.

Sekä Mobile Broadband- että Global Services -yksikön ei-IFRS-liikevoittoprosentti kasvoi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon ja alemmasta bruttokateprosentista.

Sekä Mobile Broadband- että Global Services -yksikön ei-IFRS-liikevoittoprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna.

Liikevoittoprosentti
Nokia Siemens Networksin liikevoittoprosentti kasvoi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti muiden tuottojen ja kulujen pienemmästä osuudesta suhteessa liikevaihtoon, korkeammasta bruttokateprosentista ja alemmasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon. 

Nokia Siemens Networksin liikevoittoprosentti laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon ja alemmasta bruttokateprosentista, mitä osin tasoitti muiden tuottojen ja kulujen alempi osuus suhteessa liikevaihtoon.

Maailmanlaajuinen uudelleenjärjestelyohjelma

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Nokia Siemens Networksin kustannussäästöohjelmasta ja suunnitelluista toiminnan muutoksista.

YHTEENVETO NOKIA SIEMENS NETWORKSIN UUDELLEENJÄRJESTELYISTÄ
 Miljoonaa euroa 1-3/2013
(noin)
Kumula-
tiivinen
3/2012


(noin)
4-6/2013
(arvioitu)
2013
(arvioitu)
2014
(arvioitu)
Kokonais-
kulut
(arvioitu)
Uudelleen-
järjestelyihin
liittyvät kulut
129 1 400 Ei arviota Ei arviota Ei arviota 1 400
Uudelleen-
järjestelyihin
liittyvät
ulosmenevät
kokonaiskassa-
virrat
130 800 200 550 200  1 400

Toimeenpannessaan uudelleenjärjestelyihin liittyviä suunnitelmiaan Nokia Siemens Networks jatkaa eri vaihtoehtojen harkitsemista osana muutostaan ja uudelleenjärjestelyohjelmaansa. Tällä voi olla vaikutusta uudelleenjärjestelyihin liittyviin kuluihin ja ulosmeneviin kassavirtoihin loppuvuoden 2013 aikana.

Nokian ja Nokia Siemens Networksin tavoitteena on edelleen alentaa Nokia Siemens Networksin vuosittaisia ei-IFRS -toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia yli 1 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna. Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyen, että uudelleenjärjestelyohjelmasta johtuvat kokonaiskulukirjaukset ovat noin 1,4 miljardia euroa ja uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulosmenevät kokonaiskassavirrat ovat noin 1,4 miljardia euroa. Tämä on päivitys aikaisempaan arvioon, jonka mukaan Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat uudelleenjärjestelyihin liittyvien sekä kokonaiskulukirjausten että ulosmenevien kokonaiskassavirtojen olevan noin 1,3 miljardia euroa.

Nokia Siemens Networksin henkilöstömäärä oli noin 56 700 työntekijää vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopussa, joka oli noin 11 900 työntekijää vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavan ajanjakson lopussa ja noin 1 700 työntekijää vähemmän kuin vuoden 2012 viimeisen neljänneksen lopussa.

VUODEN 2013 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
SMART DEVICES
- Nokia aloitti Nokia Lumia 620 -älypuhelinten toimituksen. Nokia Lumia 620 on kompakti älypuhelin värikkäällä muotoilulla tuoden Windows Phone 8 -ohjelmistoalustan nuorekkaamman yleisön saataville.
- Nokia julkaisi Nokia Lumia 520 -älypuhelimen, joka on Nokian edullisin Windows Phone 8 -alustalle perustuva älypuhelin. Nokia Lumia 520 tarjoaa käyttäjäkokemuksen, joka on tavallisesti  tarjolla vain kalleimmissa älypuhelimissa, mukaan lukien samat kameran digitaaliset linssit kuin Nokia Lumia 920 -lippulaivalaitteessa, heti käyttövalmis ja ilmainen Nokia Musiikki -palvelu, joka mahdollistaa musiikkilistojen lataamisen  myös offline-tilassa ja HERE-paikkatietopalvelut.
- Nokia julkaisi Nokia Lumia 720 -älypuhelimen ja aloitti sen toimitukset. Nokia Lumia 720 tarjoaa edistykselliset ja korkeatasoiset kamera- ja kuvaustoiminnot keskihintaan. Suuri f/1,9-aukkosuhde ja Nokian älypuhelimissa yksinoikeudella käytetty Carl Zeiss -optiikka mahdollistavat kirkkaat ja terävät kuvat niin päivällä kuin hämärässä otettuina. Ohut ja tyylikäs älypuhelin tarjoaa käyttäjälleen viimeisimmät edistykselliset Nokia Lumia -käyttökokemukset. Näitä ovat muun muassa Nokia Musiikki, HERE-paikkatietopalvelut ja langaton lataus erillisen kuoren avulla.
- Nokian Lumia-älypuhelinvalikoima jatkoi etenemistään yritysmarkkinoilla. Yhteistyökumppanuuksiin kuuluivat muun muassa Lontoon johtava kiinteistönvälitystoimisto Foxtons, joka valitsi Nokia Lumia 820 -älypuhelimen yrityspuhelimekseen, Yhdysvaltain suurin kauppakeskusketju Mall of America, joka vaihtaa BlackBerrystä Nokia Lumia 920 -älypuhelimeen perustellen päätöstään vahvasti integroiduilla Microsoftin mobiilipalveluilla ja sisäänrakennetulla Microsoft Office -sovelluksella; ja Coca-Cola Company, jonka Vietnamin ja Kambodžan myyntihenkilöstö käyttää Nokian Lumia -älypuhelimia tilausten käsittelyssä, laitteiden validoinnissa ja parantaakseen tuotteiden markkinoille saattamista. 
- Windows Phone -kauppa jatkoi sovellustarjontansa määrän ja laadun vahvistamista. Windows Phone -kaupassa on saatavilla yli 135 000 sovellusta ja peliä. Tärkeimpiin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Windows Phone -kauppaan saapuneisiin sovelluksiin kuuluivat Pandora-, United Airlines- ja Temple Run -sovellukset.

MOBILE PHONES
-
Nokia julkisti Nokia 301 -laitteen, joka on Nokian edullisin laite, jossa on mahdollisuus videoiden suoratoistoon. Nokia 301  tarjoaa lisäksi uusia älykkäitä kameratoimintoja Nokian Lumia -älypuhelinvalikoiman digitaalisten kameralinssien innoittamana.
-
Nokia julkaisi Nokia Asha 310 -älypuhelimen, joka on ensimmäinen Nokian älypuhelin, joka tarjoaa kaksois-SIM-kortin ja langattoman lähiverkon käytön samassa laitteessa.
-
Nokia julkaisi Nokia 105 -laitteen, joka on 15 euron suositushinnallaan Nokian tuotevalikoiman edullisin laite tähän mennessä. Nokia 105 -laite on ihanteellinen valinta ensimmäistä matkapuhelintaan ostavalle ja siinä on kirkas värinäyttö ja selkeä valikko. Lisäksi Nokia 105 -laitteessa on muita tärkeitä toimintoja kuten FM-radio, useita herätyskelloja, puhuva kello ja taskulamppu. Pöly- ja roiskesuojauksen, lujatekoisen näppäimistön ja jopa 35 päivän mittaisen akunkestonsa ansiosta se on erinomainen vaihtoehto myös niille kuluttajille, jotka haluavat käyttöönsä luotettavan varapuhelimen.

HERE- LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
HERE-liiketoiminta jatkoi Lumia-tuotevalikoimaan liittyvän tarjontansa vahvistamista sekä saatavissa olevien Windows Phone 8 -ekosysteemin käyttökokemusten laajentamista vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä:
- HERE-liiketoiminta jatkoi paikkatietopalveluidensa integroimista mahdollistaakseen kuluttajille ajamiseen, kävelyyn ja julkiseen liikenteeseen liittyvien sovellusten saumattoman käytön. Tämän mahdollistaa sovellusten parannettu linkitys ja suosikkien synkronointi here.comista mihin tahansa HERE-käyttökokemukseen. HERE tarjoaa käyttäjille nyt myös ainutlaatuisen mahdollisuuden räätälöidä puhelimen aloitusnäyttönsä henkilökohtaiseksi paikkatietonäytöksi.
- LiveSight-teknologia on innovaatio, jonka tavoitteena on muuttaa sen miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa karttojen ja ympäröivän maailman kanssa. Teknologia esiteltiin HERE City Lens -sovelluksen yhteydessä ja HERE julkisti sittemmin laajentavansa LiveSight-teknologian hyödyntämistä HERE Maps -karttapalveluun. LiveSight-teknologian avulla käyttäjä voi etsiä älypuhelimensa kameralinssin avulla ajantasaista ja hyödyllistä tietoa eri paikoista.
- HERE jatkoi Windows Phone 8 -ekosysteemin vahvistamista tuomalla paikkatietosovelluksensa saataville muillekin kuin Nokian valmistamille Windows Phone 8 -laitteille. HERE tarjoaa HERE Drive -sovelluksen, HERE Maps -karttapalvelun ja HERE Transit -sovelluksen muillekin kuin Nokian valmistamien Windows Phone  8 -laitteiden omistajille Kanadassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Meksikossa, Espanjassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

HERE jatkoi myös karttasisältönsä käytön laajentamista solmimalla useita uusia kumppanuuksia, joihin kuuluivat:
- Yhteistyö Mozillan kanssa, jonka ensimmäinen askel oli HTML-5-pohjaisen HERE Maps -karttapalvelun julkistaminen uudelle Firefox-käyttöjärjestelmälle.
- Toyota Motor Europe, joka valitsi HERE-paikkatietoalustan Local Search for Automotive -tuotteen tukemaan sen seuraavan sukupolven Touch & Go -navigaatio ja tietopalvelujärjestelmiä. Local Search for Automotive on erityisesti autoteollisuuden tarpeille suunniteltu ratkaisu. Tämä julkistus on merkittävä askel pitkässä yhteistyössämme Toyotan kanssa ja siihen sisältyy suunnitelmia tehdä tutkimusyhteistyötä myös muiden palveluiden osalta, jotka hyödyntävät Nokian paikkatietoalustaa.
- Yli 10 yhtiöitä otti käyttäänsä HERE-paikkatietoalustan mukaan lukien brasilialainen Terra ja italialainen Tiscani & Seat Pagine Gialle osoittaen paikkatietoalustan etenemistä eri teollisuudenaloilla.
- Wetter.com, 13 miljoonalla yksittäisellä kävijällään Euroopan suurin saksankielinen sääportaali, joka toimittaa tutka-asema- ja satelliittikuvatietoa HERE-pohjaisiin karttoihin. Palvelun avulla käyttäjät pystyvät esimerkiksi tarkastamaan missä todennäköisesti sataa.
- Garmin, joka on ensimmäinen asiakas, joka julkaisi Consumer Electronics Show:n yhteydessä Natural Guidance -palvelun Yhdysvaltain markkinoille. Natural Guidance -palvelu tarjoaa opastusta ihmisläheisemmällä tavalla huomioiden opastuksessaan tunnetut maamerkit, rakennukset, liikennevalot ja pysähdysmerkit; kuten opastukset "käänny oikealle kirkon jälkeen" tai "käänny vasemmalle liikennevaloista".
- HERE jatkoi kumppanuuksiensa vahvistamista autoteollisuudessa 10 kumppanin jatkaessa yhteistyötä ensiluokkaisissa autoteollisuuden laatuvaatimukset täyttävissä HERE-karttapäivityksissä. Näitä asiakkaita ovat FujitsuTEN Australiassa, Kia Euroopassa, Mitsubishi Motor Corporation (MMC), Nissan Meksikossa, Subaru Kanadassa ja Volkswagen Euroopassa.  

NOKIA SIEMENS NETWORKS TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
- Nokia Siemens Networks Finance B.V. laski liikkeelle 800 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. Suurin osa lainan liikkeeseenlaskulla saaduista nettotuotoista on käytetty tiettyjen Nokia Siemens Networksin olemassa olevien velkojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun ja loput nettotuotoista käytetään yleisiin liiketoimintatarpeisiin.
- Nokia Siemens Networksin menestys langattoman laajakaistan sopimuksissa jatkui. Yhtiö solmi useita uusia kaupallisia LTE -sopimuksia, joita olivat chileläisen Movistarin 4G (LTE) -verkon toimitus ja 3G-verkon laajennus; toisen vaiheen 4G (LTE) -palveluiden toimittaminen US Cellularille; Uuden Seelannin ensimmäisen 4G-verkon lanseeraus Vodafonen kanssa sekä sen 2G- ja 3G-verkkojen päivittäminen; 4G TD-LTE-puhepalvelujen lanseeraus Bharti Airtelin asiakkaille Punessa, Intiassa; LTE-puhepalvelujen mahdollistaminen Polkomtelille Puolassa; Orangen verkon laajentaminen ja 4G:n käyttöönoton valmistelu Sveitsissä; E-Plus -ryhmän GSM ja HSPA+ -verkkojen modernisointi ja laajentaminen Saksassa; valinta BH Telecomin verkon modernisoijaksi ja laajentajaksi Bosnia Herzegovinan pohjois- ja itäosissa, GSM-Railway (GSM-R) -infrastruktuurin toimittaminen Puolan rautateille, 4G (LTE) -verkon toimittaminen SFR:lle ja sen GSM- ja 3G-verkkojen päivittäminen tärkeimmissä Ranskan kaupungeissa; menestyksekäs 4G (LTE) -testaus Vodacom Tanzanian kanssa; valinta japanilaisen NTT DOCOMOn tytäryhtiön DOCOMO PACIFICin 4G (LTE) -verkon ainoaksi toimittajaksi Guamiin.
- Nokia Siemens Networks jatkaa investointeja pysyäkseen langattoman laajakaistan kehityksen kärjessä. Helmikuun Mobile World -kongressissa yhtiö julkisti Liquid Applications -alustan, jota voidaan pitää merkittävimpänä muutoksena tukiasemissa sitten GSM:n esittelyn 22 vuotta sitten. Liquid Applications muuttaa tukiaseman älykkääksi osaksi operaattorin verkkoa ja se tuo paikallisen sisällön ja palvelut tukiasemaan. Nokia Siemens Networks kertoi myös tekevänsä uuden alustan osalta yhteistyötä IBM:n kanssa. Uuden ratkaisun avulla operaattorit voivat tuoda langattoman laajakaistan asiakkailleen ainutlaatuisen käyttäjäkokemuksen, keventää palvelujen käytöstä verkoille koituvaa kuormitusta ja se mahdollistaa markkinoille uusia Liquid Broadband -ratkaisuja. Nokia Siemens Networks ja SK Telekom työskentelevät yhdessä arvioidakseen Liquid Applications -alustan hyödyt operaattorin LTE-verkossa.
- Helmikuussa Nokia Siemens Networks laajensi pienten solujen tuotevalikoimaansa Flexi Zone Micro ja Pico -tukiasemilla ja täydentävillä palveluilla, jotka auttavat luomaan optimaalisen peiton ja kapasiteetin tiheillä hot spot -alueilla. Nokia Siemens Networks esitteli myös Smart WiFin, jolla langattomat WLAN-lähiverkot voidaan saumattomasti integroida mobiiliverkkoihin. Nokia Siemens Networks esitteli myös Liquid Radio Software Suiteihin joukon uusia ominaisuuksia, jotka auttavat operaattoreita vastaamaan alati muuttuviin kapasiteettitarpeisiin. Uudet ominaisuudet voivat auttaa vapauttamaan 35 % GSM-taajuuksista WCDMA:n tai LTE:n käyttöön, ja varmistamaan, että LTE-verkot ja -taajuudet ovat täydessä käytössä.
- Nokia Siemens Networks sai Global TD-LTE Initiative (GTI):n tunnustuksen edistymisestään ja voitti TD-LTE Market Development Award 2013 -palkinnon. TD-LTE-innovaatiot auttavat operaattoreita käyttämään arvokkaita taajuuksiaan tehokkaammin, palvelemaan asiakkaita kannattavammin ja yhdistämään TD-LTE ja FDD-LTE jyrkästi kasvavan datakysynnän täyttämiseksi.
- Tammikuussa Nokia Siemens Networks mahdollisti maailman ensimmäisen suoran TV-lähetyksen TD-LTE verkon kautta yhdessä China Mobilen kanssa. Nokia Siemens Networksin yksin rakentama TD-LTE-verkko ylitti vaatimukset high definition (HD) -videon sekä liikkuvan kameran kuvan lähettämiseksi. Katsojakokemus suorasta lähetyksestä oli parasta satelliittilähetykseen verrattavaa tasoa.
- Japanilainen NTT DOCOMO valitsi Nokia Siemens Networksin ja Panasonic Mobile Communicationsin kehittämään seuraavan sukupolven langattoman laajakaistan LTE-A (long term evolution-advanced) -verkkoarkkitehtuuria osana monivuotista sopimusta suurikapasiteettisten tukiasemien ja pienten solujen Remote Radio Head (RRH) -radioratkaisujen toimittamiseksi.
- Nokia Siemens Networks julkisti Mobile World -kongressissa myös useita uusia palveluliiketoiminnan tuotteita ja palveluita. Nämä yksinkertaistavat operaattorin toimintoja samalla kun verkot tulevat yhä monimutkaisemmiksi. Libanonilainen tietoliikenneoperaattori touch valitsi Nokia Siemens Networksin yksinkertaistamaan toimintojaan ja parantamaan asiakaskokemustaan. Tämän saavuttamiseksi operaattori valitsi Nokia Siemens Networksin ainutlaatuiset Operations Support Systems (OSS) -ratkaisut ja niihin liittyvät integrointipalvelut. Ratkaisu kehittää touchin palvelutoimintoja kustannustehokkaasti ja auttaa operaattoria saavuttamaan ennalta määritellyn palvelun laatutason.

TULEVAISUUDEN NÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT
On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuuden näkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotetut suunnitelmat ja hyödyt liittyen kumppanuuteen Microsoftin kanssa, jossa pyritään yhdistämään yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaaminen uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi älypuhelimille; B) strategioidemme toteuttamisen aikataulut ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa ja toiminnallisessa rakenteessa; C) tuotteidemme ja palveluidemme toimituksiin liittyvät ajankohdat; D) kykymme innovoida, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; E) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; F) arviot ja tavoitteet koskien teollisuudenalamme myyntimäärien kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme; G) toiminnallisia tavoitteitamme ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; H) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulos; J) arviot koskien uudelleenjärjestelyiden, investointien, yrityskauppojen ja divestointien menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme tehdä Windows Phone -ekosysteemistä kilpailukykyinen ja kannattava maailmanlaajuinen ekosysteemi, joka saavuttaa riittävän laajuuden, arvon ja houkuttelevuuden kaikille markkinaosapuolille ja siten tekee Nokian Windows Phone -alustalle pohjautuvista tuotteista kilpailukykyisen vaihtoehdon kuluttajille; 2) menestyksemme älypuhelinmarkkinoilla, mukaan lukien kykymme esitellä ja tuoda markkinoille merkittäviä määriä houkuttelevia, kilpailukykyisesti hinnoiteltuja Windows Phone -alustalle pohjautuvia Nokia-tuotteita ja jotka erottuvat positiivisesti kilpailijoidemme tuotteista sekä Windows Phone -ekosysteemin ulkopuolella että sisällä; 3) kykymme valmistaa oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti houkuttelevia ja kilpailukykyisiä Mobile Phones -yksikön laitteita - mukaan lukien matkapuhelimia ja sellaisia laitteita, joissa on älypuhelimille ominaisiksi luokiteltavia toimintoja, kuten täysin kosketusnäytölliset laitteet - siten, että ne ovat laitteistoltaan ja ohjelmistoltaan erottuvia ja että niissä on paikallisesti relevantteja palveluita ja sovelluksia; 4) HERE-strategiamme menestys, mukaan lukien kykymme luoda menestyksekäs paikkatietoalusta ja kykymme laajentaa paikkatietopalvelumme kattamaan yhä useampia laitteita ja käyttöjärjestelmiä; 5) kykymme tukea Devices & Services -liiketoimintaamme sekä ylläpitää tämän hetkiset ja luoda uusia liikevaihdon lähteitä meidän paikkatietopalveluihin ja paikallisiin kaupankäyntipalveluihin liittyvistä omaisuuseristä; 6) kykymme suojata useita patentoituja standardoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka pyrkivät teollisoikeuksiemme mitätöimiseen; 7) kykymme ylläpitää tämän hetkiset teollisoikeuksiin liittyvät liikevaihdon lähteet ja luoda uusia sellaisia lähteitä; 8) kova kilpailutilanne eri markkinoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksekkäästi vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 9) kykymme ylläpitää ja nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille oikea-aikaisesti uusia innovatiivisia ja kilpailukykyisiä mobiilituotteita sekä paikkatietoihin perustuvia että muita palveluita; 10) menestyksemme Windows Phone -kumppanuusjärjestelyssä Microsoftin kanssa; 11) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöönpanna suunnitellut muutokset toimintarakenteessamme sekä kykymme saavuttaa tavoitellut tehokkuusedut ja kustannussäästöt; 12) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 13) riippuvaisuutemme mobiilituotteiden ja langattoman viestinnän toimialojen kehityksestä useilla erilaisilla markkinoilla, mukaan lukien paikkatietopalveluihin ja muihin palveluihin liittyvillä toimialoilla, sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 14) kykymme säilyttää ja hyödyntää perinteisiä vahvuuksiamme mobiilituotemarkkinoilla, erityisesti mikäli strategioidemme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme, jakelijoidemme ja kuluttajien asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä; 15) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, mukaan lukien Microsoft, suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 16) kykymme toimittaa laadukkaita mobiililaitteita kannattavasti ja oikea-aikaisesti, erityisesti mikäli ne toimittajat, joista olemme riippuvaisia ja joista moni on keskittynyt maantieteellisesti samalle alueelle ja joista suurin osa on Aasiassa, eivät pysty toimittamaan keskeytyksettä riittäviä määriä laadukkaita täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja palveluita edullisin ja hyväksytyin ehdoin; 17) kykymme ylläpitää tuotannon ja logistiikan tehokkuutta ja jatkuvuutta, sekä kykymme varmistaa tuotteidemme ja palveluidemme laatu, turvallisuus ja oikea-aikainen toimitus; 18) todelliset tai väitetyt ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 19) toiminta- tai muu häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 20) kybertietoturvamurron vaikutus tai muu meidän, yhteistyökumppaneidemme tai alihankkijoidemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koskevien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmitulo tai vuoto; 21) kykymme menestyksekkäästi hallita tuotteidemme hinnoittelua ja tuotteisiimme ja toimintoihimme liittyviä kustannuksia; 22) monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä meidän tulevan myyntimme kehittyminen, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 23) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 24) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensoimme, kolmansien osapuolten väitteiltä, joiden mukaan olisimme loukanneet suojattuja teollisoikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 25) talouden, sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien vaikutus myyntiimme, tuotantolaitoksiimme tai omaisuuseriimme kehittyvissä maissa, sekä näitä maita koskevien maahanvientirajoitusten vaikutus; 26) eri valtioiden toimintatapojen, teknisten standardien, kauppapolitiikan, lakien tai säännösten muutosten tai täytäntöönpanon vaikutukset maissa, joissa meillä on omaisuuseriä tai liiketoimintaa; 27) tutkinnat tai sopimuskumppaneidemme vaatimukset, jotka liittyvät toimintojen lopettamiseen tietyssä maassa tai alueella tai sopimussuhteiden päättämiseen; 28) oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten epäsuotuisat lopputulokset; 29) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiilituotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 30) Nokia Siemens Networksin menestys mobiililaajakaistaverkoissa ja niihin liittyvien palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa liiketoimintansa ja toimintonsa oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 31) Nokia Siemens Networksin kyky säilyttää ja parantaa markkina-asemaa ja vastata menestyksekkäästi kilpailuympäristön muutoksiin; 32) Nokia Siemens Networksin kyky toimeenpanna menestyksekkäästi sen uudelleenjärjestelysuunnitelma ja saavuttaa kustannussäästöjä; 33) Nokia Siemens Networksin kyky sijoittaa ja tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia, kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä päivityksiä ja teknologioita; 34) Nokia Siemens Networksin riippuvuus suppeasta joukosta asiakkaita ja suurista, monivuotisista sopimuksista; 35) Nokia Siemens Networksin maksuvalmius ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin, mukaan lukien mahdollisuus käyttää olemassa olevia rahoitusjärjestelyitä ja muita luottolimiittejä sekä käteistilanne; 36) Nokia Siemens Networksin asiakasrahoitusriskien hallinta; 37) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 38) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2012 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-47 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin, kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia, Helsinki - 18.4.2013

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. 07180 34927

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 914 368 0555   

www.nokia.com

Osavuosikatsausten suunnitellut julkistamisajankohdat vuonna 2013
- vuoden 2013 toisen neljänneksen osavuosikatsaus: 18.7.2013
- vuoden 2013 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus: 17.10.2013

Nokia Siemens Networksin itsenäisen raportointirakenteen mukaiset taloudelliset katsaukset

Kuten kerroimme maaliskuussa 2013, Nokia Siemens Networks Finance B.V. laski liikkeelle 800 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. Tämän seurauksena ja kyseessä olevalle lainamarkkinalle tyypillisten ehtojen mukaisesti Nokia Siemens Networks antaa julkisesti saataville sen  vuoden 2012 vuosikertomuksessa esittämänsä uuden itsenäisen raportointirakenteen mukaista tiettyä taloudellista informaatiota. Itsenäisen taloudellisen raportointirakenteensa mukaisesti Nokia Siemens Networksilla on kaksi operatiivista segmenttiä, jotka ovat Mobile Broadband ja Global Services. Nokia Siemens Networks antaa näihin operatiivisiin segmentteihin liittyen yksityiskohtaista taloudellista informaatiota tietyiltä osin. Nokia-yhtymän taloudellisessa raportoinnissa Nokia Siemens Networks on edelleen yksi raportoitava segmentti. Tiettyjen osien jaottelu Nokia Siemens Networksin itsenäisessä taloudellisessa informaatiossa eroaa Nokia-yhtymän raportoinnista. Itsenäinen raportointi edellyttää tiettyjen lisätietojen esittämistä. Itsenäisen raportointirakenteen mukainen katsaus julkaistaan vuoden ensimmäisen, toisen ja kolmannen neljänneksen osalta 60 päivää kyseessä olevan neljänneksen päättymisen jälkeen ja vuoden viimeisen neljänneksen osalta 120 päivää tilikauden päättymisen jälkeen. Tämä sitoumus pysyy voimassa joukkovelkakirjalainan erääntymiseen asti.

Yllä olevan mukaisesti Nokia Siemens Networksin uuden itsenäisen raportointirakenteen mukainen vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen taloudellinen katsaus julkaistaan vuoden 2013 toukokuun loppuun mennessä. Nokia Siemens Networks suunnittelee kertovansa tarkan julkaisupäivän myöhemmin.

Nokian varsinainen yhtiökokous
Nokian varsinainen yhtiökokous 2013 pidetään 7.5.2013.