Olet tässä

Nokian olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminnan myynti Microsoftille saatu päätökseen

Nokia Oyj
Pörssitiedote
25.4.2014 klo 13.55

Nokia ilmoitti tänään saaneensa päätökseen olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa myynnin Microsoftille.

Nokia kertoi yritysjärjestelystä, jossa yhtiö lisensoi myös patenttejaan Microsoftille, ensimmäisen kerran 3.9.2013.

Aiemmin ilmoittamamme mukaisesti yritysjärjestelyyn liittyi mahdollisia kauppahinnan oikaisuja. Oikaisu, joka perustui arvioon nettokäyttöpääoman ja kassatulojen oikaisuista, oli hieman positiivinen Nokian eduksi, ja uskomme tällä hetkellä kokonaiskauppahinnan olevan hieman korkeampi kuin aiemmin julkistettu 5,44 miljardia euroa sen jälkeen, kun lopulliset oikaisut ovat toteutettu vahvistetun, kauppahetken mukaisen taseen pohjalta.

Kuten tämän kaltaisissa laajoissa ja monitahoisissa yritysjärjestelyissä on tavanomaista, Nokia ja Microsoft tekivät tiettyjä oikaisuja alun perin kaupan myötä Microsoftille siirtyväksi suunniteltuja varoja koskien. Näihin oikaisuihin kuuluivat Nokian Intian Chennaissa ja Korean tasavallan Masanissa sijaitsevien tehtaiden jättäminen Microsoftille siirtyvien varojen ulkopuolelle. Näillä oikaisuilla ei ole vaikutusta yritysjärjestelyn olennaisiin ehtoihin, ja Nokialle maksetaan olennaisessa määrin korvaus kaikista sille jäävistä vastuista.

Intiassa sijaitseva tehtaamme kuuluu Intian veroviranomaisten jäädyttämien varojemme joukkoon. Nokian varojen jäädytys liittyy Intiassa käynnissä olevaan verokiistaamme. Tästä johtuen tehdas jää Nokian omistukseen yritysjärjestelyn toteuduttua. Nokia ja Microsoft ovat tehneet palvelusopimuksen, jonka myötä Nokia valmistaisi matkapuhelimia Microsoftille.

Koreassa Nokia ja Microsoft päättivät jättää Masanissa sijaitsevan tehtaan yritysjärjestelyn ulkopuolelle. Nokia käynnistää nyt toimenpiteet tehtaan sulkemiseksi. Tehdas työllistää noin 200 henkeä.

Chennain tehtaan työntekijöidemme kokeman epävarmuuden sekä Masanin tehtaan suunnitellun sulkemisen vuoksi Nokia on laatinut tukiohjelman, joka sisältää muun muassa taloudellista tukea tarjoten työntekijöidemme mahdollisuuden etsiä uusia mahdollisuuksia Nokian ulkopuolelta vakaalta taloudelliselta pohjalta.  Yhtiö suunnittelee myös tuovansa Bridge-ohjelmansa elementtejä Chennain ja Masanin tehtaille. Ohjelma on ollut tarjolla Nokian työntekijöille muissa toimipisteissä, joihin yhtiön läpikäymät muutokset ovat vaikuttaneet.

Yritysjärjestelyn toteutumisen yhteydessä Nokian liikkeeseenlaskemat ja Microsoftin merkitsemät vaihtovelkakirjalainat lunastettiin ja kuitattiin kauppahintaa vastaan nimellisarvostaan lisättynä kertyneillä koroilla.

Aiemmin ilmoittamamme mukaisesti seuraavat Nokian johtajat ovat jättäneet paikkansa Nokian johtokunnassa ja siirtyneet Microsoftille kaupan toteutumisen myötä: Stephen Elop, Jo Harlow, Juha Putkiranta, Timo Toikkanen ja Chris Weber. Nokian 3.9.2013 julkistama väliaikainen hallintorakenne on voimassa toistaiseksi.

Nokia suunnittelee kertovansa kaupan toteutumisesta yksityiskohtaisemmin yhtiön vuoden 2014 ensimmäisen osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä 29.4.2014.

Nyt kun yritysjärjestely on saatu päätökseen, Nokia on järjestämässä hallituksen kokousta alkuviikolle liittyen strategia-arviointiin, josta yhtiö kertoi 3.9.2013.

TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) kauppahinnan oikaisuja koskevat lausumat liittyen yritysjärjestelyyn, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa Microsoftille, mukaan lukien Smart Devices ja Mobile Phones -yksiköt (jäljempänä "D&S-liiketoiminnan Myynti"), joka perustuu Nokia Oyj:n ja Microsoft International Holdings B.V:n väliseen, 2.9.2013 päivättyyn Osakkeiden ja varojen ostosopimukseen; B) tehtaisiin liittyvät oletukset; C) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät D&S-liiketoiminnan Myyntiin tai aiheutuvat siitä; D) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian strategioihin, mukaan lukien suunnitelmat Nokian jatkuville liiketoiminnoille, joita ei myydä osana D&S-liiketoiminnan Myyntiä; E) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; F) odotukset ja tavoitteet liittyen toiminnallisiin tavoitteisiimme, taloudelliseen tulokseen tai asemaan, liiketoimintamme tulokseen tai D&S-liiketoiminnan Myynnistä saatujen tuottojen käyttöön; ja G) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "oletettu", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa", "keskittyä", "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme panna tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöön suunnitellut muutokset johtoomme ja toiminnalliseen rakenteeseemme tai ylläpitää tehokas väliaikainen hallintorakenne ja rekrytoida tai säilyttää avaintyöntekijät palveluksessamme; 2) negatiivinen vaikutus johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta, mukaan lukien tähän liittyvät sisäiset uudelleenjärjestelymme; 3) häiriöt ja tyytymättömyys työntekijöidemme keskuudessa johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnistä; 4) D&S-liiketoiminnan Myyntiin liittyvät tai sen aiheuttamat kustannukset, palkkiot, kulut ja maksut; 5) arvonalentuminen tai kulukirjaukset varoihin tai velkoihin, jotka liittyvät tai aiheutuvat D&S-liiketoiminnan Myynnistä; 6) mahdollinen liiketoiminnallemme, omaisuudellemme tai toiminnoillemme aiheutuva haitta johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta; 7) meitä vastaan käynnistettyjen oikeudenkäyntien, viranomaismenettelyjen tai täytäntöönpanomenettelyjen aloittaminen tai tulos liittyen D&S-liiketoiminnan Myyntiin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2012 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-47 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla ja meidän vuoden 2013 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisessa katsauksessa esitetyt riskit (katsaus on saataville osoitteesta www.nokia.fi/luvut). Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia
Nokia on teknologiajohtaja, jolla on kolme vahvaa liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin edelläkävijä NSN, sijaintipalveluita tarjoava HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittynyt Advanced Technologies. http://www.company.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
 http://company.nokia.com